U bent hier

Een vat vol historie

afbeelding van Elze

Niets is wat het lijkt. Dit boek daagt je op speelse wijze uit om zelf na te den­ken... over wie je bent in het kleinste kamertje van je liberale gedachten in je com­munisten lijf. En waar­om.

Dit boek gaat over oud & nieuw, goed & kwaad, ge­woontes & veran­de­ring­en en ei­gen & an­ders. Over de vraag hoe je als as­ser­tief op­merk­za­me nieuwkomer recht­vaar­dig kunt zijn en blij­ven te­ mid­den van een familie­maatschappij die zegt dat mach­(i)a­(vel­li)'s definitie van familie-be­drij­ven geen gesloten KWAAD zijn maar een open­lijk nar­cist-en-GO(E)D voor de con­for­m-­lis­ti­sche ma­choge­woon­tes van sym­bo­lisch ver­an­de­rende fa­milielei­ders.
Dit boek plaatst een kind tus­sen nul en twaalf dat over­spoeld wordt met in­trin­sie­ke fa­mi­lie-impulsen en mag­ne­tisch gedraai van mees­ter­lij­ke in­cen­trie­ke­lin­gen, ex­trin­sie­ke handels­impul­sen en ex­cen­trieke dienst­ba­renpoli­tiek in een na­tuur­kun­dig evolutieper­spec­tief.

Van­uit een baar­moe­der­lijk voorafje breekt er iedere 9 maan­den een nieuw hoofd­stuk aan voor de volwassene in wording. Een nieuw hoofd­stuk waarin het wordt uit­ge­daagd om recht­vaar­dig te zijn en te blij­ven te midden van nar­cis­tisch ge­school­de con­for­misten­po­litiek, die al­les wat nieuw en anders is als wat in hun autoritaristische kraam te pas komt als de bron van het kwaad ziet en alles wat naar hun nar­cis­tische pijpen con­for­meert als go(e)d gehoorzaam.

  • Met een nieuwe kans om te ontdekken waar­om een confor­mis­tisch sys­teem van de rest van de fa­miliewereld eist dat zij het vui­le werk op­knap­pen waar narcis­ti­sch uitverkorenen geen zin aan heb­ben; op straffe van fysiek en mentaal ge­weld en fa­mi­lie­be­drijfs­po­li­tie­ke uit­slui­ting.
  • Met een nieuwe aanleiding om kwaad en goed te her­de­fi­nië­ren, recht­vaar­dig te dis­tan­tië­ren van negativiteit en po­si­tief door te gaan.
  • Met als 12-jarig na­ge­recht de uit­tocht uit een ko(s)misch sys­teem met de sleutel naar een recht­vaar­dige basis voor een hu­ma­an geaarde toe­komst voor zich­zelf en anderen. 

Kortom, dit boek gaat over een chaos-sys­teem van narcistische con­for­mis­ten vol mytho-­logisch ge­we­ten-schapte symbolen & de­fi­ni­ties die zelf willen kun­nen doen maar niet al­tijd rechtvaardig wil­len of kunnen zijn.