U bent hier

Het kind van de rekening

afbeelding van Elze

Jong geleerd, oud gedaan. Het gezin is een maatschappij in het klein. Daar zie je wat mensen willen. Daar leer je kri­tiek te ont­van­gen als je geen rekening houdt met de wil van an­de­ren. Daar leer je te protesteren en kritiek te geven als iemand zijn of haar wil wil doordrukken ten koste van jouw en/of an­de­ren. Daar leer je afstand te ne­men en gren­zen te stellen als an­de­ren geen re­ke­ning houden met dat wat jij en/of anderen willen. Daar leer je laveren tus­sen jouw wil en die van an­de­ren. Leer je afwegen wat recht­vaar­dig en onrechtvaardig willen is. Leer je hoe je jouw wil recht­vaardig afstemt op dat van an­deren. Leer je hoe je dat wat je wil in praktijk moet brengen. En wat de gevol­gen ervan zijn. Maar wat leer je dan? En hoe?

Dit boek neemt je mee langs hiërarchische en humanistische paden. Laat je kij­ken door de ogen van hiërarchische en humanistische vaders en moeders. Laat je zien wat een hiërarchisch en hu­ma­nistisch opgevoed kind aan opvattingen, kansen en voorbeelden meekrijgt. En wat de po­si­tie­ve en ne­gatieve gevolgen daarvan zijn als je volwassen bent. Volwas­sen worden betekent immers eigen keuzes maken. Als de familie haar taak volbracht heeft is het aan de jon­gere om zijn of haar eigen leven vorm te geven. Vraag is echter, kun je dat wel. In hoeverre heb je geleerd zelf na te denken, eigen verwachtingen te ontwikkelen, eigen keuzes te maken en zelf ge­ko­zen capaciteiten te ont­plooi­en. In hoeverre heb je geleerd onderscheid te maken tussen jouwzelf en anderen. In hoeverre kun je afstand nemen van de on­recht­vaar­di­ge ver­wach­tingen van jezelf en anderen. In hoeverre heb je geleerd kritisch te zijn?

Met andere woorden, dit boek gaat over de vraag in hoeverre je geleerd hebt je eigen per­soon­lijk­heid ge­stal­te te ge­ven zoals jij dat verkiest. Hoe redelijk ben je, hoe redelijk zijn je familieleden en hoe stem je dat af.