U bent hier

Wat is er toch met jullie aan de hand in Nederland?

afbeelding van Elze
Com­mu­ni­ca­tieter­reur, edu­ca­tie­ve pes­te­rijen, eco­nomische oor­logs­voe­ring, bu­reau­cra­ti­sche dic­ta­tuur....., 'wat is er toch met jul­lie aan de hand in Ne­der­land', vroeg een Eu­ro­par­le­men­ta­riër aan een Ne­der­land­se col­le­ga. En met hem ve­le an­de­ren. Om daar in­zicht in te krij­gen moe­ten we te­rug naar de bron: de jungle van de vrije markt. Want waar­om pes­ten men­sen? Wat is het nut van haant­jes en hen­ne­tjes ge­drag? En wat le­vert het op? Een Ne­der­land­se leeuw met een hye­na­cul­tuur?! Met beest­ach­tig pi­ra­ten­ge­drag ver­pakt in een mooie kle­der­dracht?! Dit boek laat je zien wat de ge­vol­gen zijn van de recht-­van-­de-sterk­ste cul­tuur... van de vrije markt. Van over-­vra­gen en wei­nig aan­bie­den aan de recht-­van-­de-­sterk­ste en wei­nig (on­der)­vra­gen en veel aan­bie­den aan het (on)­recht-­van-­de-zwak­ste kant. Laat je zien wat de ge­vol­gen zijn van het hiër­ar­chisch den­ken van de con­for­mist-­en-­e­li­te van de vrije markt. Laat je op­val­lende over­een­kom­s­ten zien tus­sen de hye­na­cul­tuur van de Ne­der­land­se Leeuw en de Sov­jet Unie die kr­iti­sche mensen [klok­ken­lui­ders die bij mis­stan­den aan de bel trok­ken] op­pak­ten en op­slo­ten in psy­chia­tri­sche in­rich­tin­gen. Laat je zien dat de Jood­se, Christe­lij­ke en Is­la­mi­tische re­li­gies ge­fun­deerd zijn op de recht-­van-­de-sterk­ste cul­tuur van de vrije markt. Laat je zien wat de ge­vol­gen zijn als ie­der­een han­delt con­form dat god­de­lij­ke recht van de sterk­ste. Als ie­der­een de win­naar of vriend­jes van de win­naar wil zijn. 
 
Met an­de­re woor­den: dit boek maakt een kri­ti­sche tocht langs de pij­lers van de vrije markt. De pij­lers van de re­li­gie. De pij­lers van het Ne­der­land­se be­drijfs­le­ven. De pij­lers van de Ne­der­land­se over­heid. De pij­lers van de Ne­der­land­se fa­mi­lie. De pij­lers van 'De Ne­der­land­se me­tho­de'.