U bent hier

De degradatie van logica en redelijkheid

afbeelding van Elze
De wereld is weer eens één groot strijd­to­neel. De IS-bende, Syrië, Hamas en Israel, Rusland en Oe­kra­ï­ne.... Om van al die dicta-tor/-turen elders in de wereld maar niet te spreken.... Voor de zoveelste keer wor­den overal ter wereld mensen, culturen en volkeren on­der aan­vur­ing van het man­ne­lij­ke ge­slachts­hor­moon tes­tos­te­ron mee­do­gen­loos op­ge­jaagd en verzameld en op beest­ach­ti­ge wijze af­geslacht. Huidige win­naar in mee­do­gen­loos­heid is de IS-bende; een groep IS-­lam-­me­ren die zeggen dat je niet moet jam­me­ren over recht­vaar­dig­heid en logica en redelijkheid maar je – net als Abraham en ISaak, moet on­der­wer­pen aan 'god­de­lij­ke' knecht­jes die een hor­mo­na­le strijd voeren om met beest­ach­ti­ge me­tho­des 'god­de­lij­ke' sta­tus te verwerven door dood en verderf te Jezajen. Die mensen net zo mak als een IS-lam op de proef stellen en naar de 'god­del­ij­ke' slacht­bank leiden als va­der Abra­hams proef met zijn zoon ISaak en Jezus* met zijn vol­ge­lin­gen. Op­dat al die Yezidi's, Chris­te­nen en anderen in Irak en elders in de wereld net zo ver­lamd van angst alles doen wat agres­sie­ve­lin­gen willen als Abraham, IS­aak, Jezus en de rest van al die [al dan niet uit­ver­ko­ren] status-jagers- en ver­za­me­laars. 
 
Want daar draait het om bij 'mensen' die leiden aan tes­tos­te­ro­ni­tis. Angst voor ver­lies van sta­tus. Van IK MAG.... – met In­for­ma­tie en Kennis hoe je met Ma­ni­pu­latieve Aan­dacht en Ge­weld een hor­monale hiër­ar­chie creeërt, met het tes­tos­ter­on vol Macht, Aanzien en Gewin bovenaan – mijn sta­tus-­quo hand­ha­ven. Met als gevolg tes­tos­te­ro­ni­sche fi­le­vor­ming in het licha­me­lij­ke wegennet. Want dat krijg je als je de ne­ga­tie­ve te­rug­kop­pe­ling ver­stoord.. Dan loopt de hele hor­mo­na­le re­gu­le­ring in het hon­derd. Dan kunnen de vrou­we­lij­ke ge­slachts­hor­mo­nen wei­nig meer uit­rich­ten. En dat is pre­cies de be­doe­ling van sta­tus-­ver­slaaf­den. Dan kun je je on­vol­doen­de of niet meer oes­tro­ge­nisch ont­wik­ke­len en ac­ti­ve­ren, on­vol­doen­de of niet meer oxy­to­ci­nisch verbinden en weer­baar­ zijn, on­vol­doen­de of niet meer pro­ges­te­ronisch kal­me­ren en stabiliseren, on­vol­doen­de of niet meer pro­lac­ti­nisch blokkeren en toeschieten als je wordt be­laagd door tes­tos­te­ron­ne­tjes zonder ne­ga­tie­ve te­rug­kop­pe­ling. Want dat doen vrou­we­lij­ke ge­slachts­hor­mo­nen. Die werken samen. Die stem­men op elkaar af. He­ter­archisch.
 
Met andere woorden, de hang naar status en de angst voor ver­lies van sta­tus-­quo creëert een over­pro­duc­tie van het man­ne­lijk ge­slachts­hor­moon tes­tos­te­ron, met als gevolg een on­der­pro­duc­tie van vrou­we­lij­ke ge­slachts­hor­mo­nen, met als gevolg een slecht func­tio­ne­rend te­rug­kop­pe­lings­me­cha­nis­me, met als gevolg een on­even­wich­tig hor­mo­nen­stel­sel, met als gevolg een ma­ni­a­ka­le heb­zucht op het gebied van sta­tus, seks, macht en ma­te­rië­le en men­se­lij­ke mid­de­len, met als ge­volg een slecht of ab­nor­maal func­tio­ne­rend waar­schu­wings­sys­teem [zie amygdala], met als gevolg ver­keer­de keu­zes [zie fron­taal­cen­trum en fron­taal­syn­droom], met als gevolg een ne­ga­tie­ve stress-­spi­raal, met als gevolg de­gra­da­tie van lo­gi­ca en re­de­lijk­heid, met als gevolg een toe­na­me van tes­tos­te­ro­ni­tis gedrag, met als gevolg een toe­na­me van Ma­ni­pu­latieve Aan­dacht en Geweld, met als gevolg de­vo­lu­tie in plaats van evo­lu­tie, met als gevolg de Macht van een Beest die je op­draagt je recht­vaar­dig­heids­ge­voel en lo­gi­ca en re­de­lijk­heid aan de wil-­gen te hangen, je wil-­gen uit te scha­ke­len, je kind en an­de­ren te ver­moor­den, dan wel op een an­de­re wijze on­der­uit te halen en je de rest van je leven te laten lei­den door Tes­tos­te­ro­ni­tis.
 
Ontwikkelen & Educatie