U bent hier

De wereld achter de NOS-schermen

afbeelding van Elze
Het was hec­tisch gis­te­ren­avond in media­land. Ie­der­een was er vol van. Vlak voor het acht uur nieuws van de NOS zou be­gin­nen be­laag­de een man met een [nep]re­vol­ver de por­tier met de eis om 10 minuten zendtijd. Hij wil­de naar stu­dio acht. Om zijn bood­schap te ver­kon­di­gen. 'Een be­lang­rij­ke bood­schap' zo zei hij. Over al­le ge­va­ren die ons be­drei­gen. Over com­plot­ten, ge­hei­me dien­sten en …..  Hij over­han­dig­de de por­tier een brief waar­op stond wat er zou ge­beu­ren als hij zijn zin niet kreeg. En wie er­voor zou zorgen: een groep hac­kers en een jonge man van 19 in een keu­rig pak die 'na­mens ge­hei­me diensten', 'sa­men met hac­kers' de­ze drei­gen­de taal te ber­de bracht. De rest zijn we nooit te we­ten ge­ko­men. Dank­zij ade­quaat han­de­len van de por­tier [en tech­ni­cus Hans Be­zem­bin­der die hem be­hulp­zaam naar de le­ge stu­dio tien bracht] die net zo­lang rus­tig bleef pra­ten tot jour­na­list Mar­tijn Bink de rest had ge­waar­schuwd 112 te bellen en de po­li­tie het stok­je over­nam, is een es­ca­la­tie voor­ko­men. Bin­nen een kwar­tier had de po­li­tie de man – een slim­me [maar niet slim ge­noeg] stu­dent schei­kun­de die zich zo be­trok­ken voelt met en bedreigd voelt door wat er in de we­reld ach­ter de scher­men ge­beurt dat hij dat de men­sen voor de scher­men 'met alle ge­weld' dui­de­lijk wil ma­ken – over­mees­terd en af­ge­voerd. En stond het NPO-­per­so­neel bui­ten te wach­ten op de din­gen die ko­men gin­gen:  twee­ën­half uur wach­ten tot de po­li­tie de zaak mees­ter en het ge­bouw on­der­zocht en vrij­ge­ge­ven had.. Einde 1e deel.
 
Met als ge­volg, het 2e deel. De im­pro­vi­sa­tie. Want voor het eerst sinds het TV-­ont­staan was er geen acht uur nieuws. Eerst moest de kijker een uur lang 'we­gens om­stan­dig­he­den' ge­duld heb­ben en daar­na mocht jour­na­list Ron Fre­sen in Den Haag de zen­der in de lucht hou­den. Dat deed-ie door – heel rustig – ein­de­loos te her­ha­len wat er al­le­maal ge­beurd was [met steeds weer de­zelf­de beel­den] en waar­om en hoe het kon dat het zo lang duur­de voor al­les weer zijn nor­ma­le loop kreeg. Voor meer ach­ter­gron­den kon de kij­ker bij RTL te­recht. Die vul­de van tijd tot tijd met ex­tra nieuws­uit­zen­din­gen de leem­tes in de in­for­ma­tie over de gang van za­ken op. De NPO me­de­wer­kers kon­den bij de – naast het NPO ge­bouw ge­le­gen – RTL con­cur­rent on­der­dak, kof­fie en thee en ver­haal halen. Einde 2e deel. 
 
Van­af half elf be­gon het 3e deel. Het sluit­stuk van de avond. De be­zin­ning. Nu kon de kijker uit­ge­breid kie­zen. Een ver­laat Nieuws­uur, Jinek, RTL- Late Night..... al­le­maal te­ge­lijk. En Ie­der­een had het ero­ver. Wat zo'n vent be­ziel­de. Wat-ie ei­gen­lijk had wil­len zeg­gen. De schok, de over­een­komst en ge­luk­ki­ge ver­schil met Charlie Hebdo een paar we­ken ge­le­den. De NPO-­re­ac­ties, de in­for­ma­tie­voor­zie­ning en de be­vei­li­ging.... Al­les ging voor­bij. En daar­na gin­gen we rust­ig en te­vre­den sla­pen, want het was goed af­ge­lo­pen, we wa­ren lo­gisch en re­de­lijk, óf.... we pre­sen­teer­den ons zo. 
 
Want dat is wat we graag doen. Wat er van ons ver­wacht wordt. Een lo­gi­sche en re­de­lij­ke pre­sen­ta­tie van gang­ba­re denk­beel­den en re­ac­ties. Tarik Z. wist pre­cies hoe dat moest. Hij was ui­ter­lijk rus­tig en be­heerst en vol­gens de door­snee-­eli­te-nor­men ge­kleed. Net als veel NPO-­per­so­neel en an­de­ren. Zijn ac­tie ge­tuig­de ech­ter van een on­rus­tig en on­be­heerst in­ner­lijk. Ie­mand die zich druk maakt over iets wat ons al­le­maal aan­gaat. In zijn ogen. Want hij houdt er denk­beel­den op na die niet gang­baar zijn. In Ne­der­land zijn im­mers al­leen die denk­beel­den gang­baar die vol­gens wet en recht on­om­sto­te­lijk be­we­zen zijn. Met re­li­gieu­ze en we­ten­schap­pe­lijk nog niet be­we­zen hy­po­the­ses als ge­oor­loof­de uit­zon­de­ring-aan­na­mes. Daar­om maakt de door­snee Ne­der­lan­der zich niet druk over iets wat niet te be­wij­zen is. Be­wij­zen is iets voor we­ten­schap­pers, rech­ters en ad­vo­ca­ten [al dan niet 'van God' of 'de dui­vel']. Iets is waar of niet waar tot het te­gen­deel on­om­sto­te­lijk of met een gro­te ma­te aan waar­schijn­lijk­heid be­we­zen is, al­dus het Ne­der­land­se recht. Een recht waar kwaad­wil­len­den dank­baar mis­bruik van ma­ken. 'Be­wijs het maar'. Zo­lang het niet be­we­zen is kun je im­mers den­ken en doen wat je wil.  Kun je  ui­ter­lijk be­wij­zen hoe lo­gisch en re­de­lijk je bent en hoe fle­xi­bel en cre­a­tief je in­speelt op be­wijs­ba­re denk­beel­den en ge­ge­ven om­stan­dig­he­den en cul­tu­ren en in­ner­lijk  door­draai­en in on­be­wijs­ba­re ideeén en [zelf] op­ge­leg­de ge­woon­tes. Je moet het al­leen niet aan de nieuws­klok han­gen. Wat niet weet, wat niet deert niet­waar. Of wel..... soms....?
 
Recht & Regels