U bent hier

Krijg nou de tARO-kaarten

afbeelding van Elze
Als je je gaat ver­die­pen in de ken­nis en kun­sten van me­diums kom je van­zelf op tarot­kaarten te­recht. Tarot­kaarten zijn oude speel­kaar­ten die al sinds het midden van de 15e eeuw worden ge­bruikt. Het kaartspelen, dat sinds de 14e eeuw gebruikelijk was geworden in Europa, stamt waar­schijn­lijk van de Mamlukken uit Egypte, lees ik op wikipedia. De Mam­luk­ken [Arabisch voor blan­ke slaaf of bezetenen] waren sla­ven-­mi­li­tai­ren die ge­lei­de­lijk aan uit­groei­den tot rid­ders te paard, die ver­vol­gens een kaste vormden, van­uit Caïro al­ler­han­de rijk­dom­men ver­o­ve­ren­den, af en toe de macht gre­pen en vanaf de 2e helft van de 13e eeuw over Egypte re­geer­den. Tot de Turkse Otto­ma­nen met buskruit en ka­non­nen daar in 1517 een eind aan maak­ten, om­dat de Mam­luk­ken deze manier van vechten niet eervol vonden en vast­hiel­den aan hun traditie. Het vechten en ver­o­ve­ren zelf vonden ze geen pro­bleem. Daar hadden ze zich net zo mees­ter­lijk in be­kwaamd als hun mees­ter in het be­zit­ten en ver­han­de­len van slaven. Dat was gewoon geworden: je op soort­ge­lij­ke ma­nier iets toe-­ei­ge­nen wat niet van jouw is als jouw is over­ko­men. Want con­for­me­ren­de sla­ven over­ko­men iets. Komen het ene familie­land uit en het andere familie­land in, komen dit kopie-lerend te boven, slaan gezel-lig hun slaafs herhalende slag en over­win­nen mees­ter­lijk....met hulp van tig nieuw veroverde slaven. En dan begint de fa­mi­lie­sla­ver­nij con­form-­le­rend van voren af aan. 
 
Met Afri­kaanse krijgs­ge­van­ge­nen van Nige­ri­aan­se krijgs­he­ren die je god­de­lijk Egyptisch inwijden in de Hebreeuwse leer van slaafse Jo­den die je op Griekse wijze leren luisteren naar werken in de La­tijn­se taal om het rad van fortuin te ver­we­zen­lij­ken. Want ARO is een Nigeriaans krij­gers­volk met krijgsheren die krijgs­ge­van­ge­nen als slaven be­han­del­den en vanaf de 15e eeuw ver­han­del­den aan Portugese sla­ven­han­de­la­ren. En H-AT(h)OR is de Egyp­ti­sche Godin van in­wij­ding in het huis van Hor-ig moe­der­schap. De regels van het sla­ven­huis wor­den vast­ge­legd in de T(h)ORA, de Joodse leer die in de vijf boeken [Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium], GEL(ee)ND van de Egyp­tisch-Joodse Mozes vermeldt staat. Daarin staat dat er maar één ver­slaaf­de leider van het Egyp­t­i­sche sla­ven­volk mag zijn. Een leider waar je Grieks voor moet werken, want AROT betekent wer­ken in het Grieks. De Joden horen het goed. Grieks goed, want OTAR komt van het Griekse ota­r­ion dat ho­ren betekent. Die vijf GEL(N)D boe­ken spre­ken namelijk dui­de­lij­ke taal. Latijnse taal want ORAT komt van het Latijnse oratio en dat betekent taal. Daarmee is de ROTA, het Latijnse woord voor rad van wording in slaven­gang gezet. Allemaal voor ARO­tische krijgsheren die met een H-a­tors ver­slaafde godin en Latijns GEL(ee)ND(e) middelen naar RATO willen ver­we­zen­lij­ken, want dat is de be­te­ke­nis van RA­TO. 
 
Tja, zo zit je Nigeriaans in de ARO, en zo ben je, als Nigeriaanse staker, bij nacht en ontij, via Arabische Tariq-wegen, de gewelddadige weg van voorhoedespeler ingeslagen en in de Italiaanse Ta­ro-­ri­vier verzeild geraakt [tariq volgens wikipedia.en voor: 'striker', 'strike', 'travel at night', 'night-visitor', 'someone who comes in the middle of the night and knocks on the door' en 'a brilliant star at night which leads the way']. Vinden ze een leuk Taro(t)-spellletje, onze ARO­ti­se­ren­de han­de­la­ren. Voor­spel­len hoe lang het duurt tot je van (T)aro, de Po op kunt. Kunnen ze op Ni­ge­ri­aans-Egyp­tische wij­ze, met Grieks-­La­tijn­s GEL(ee)NDE mid­de­len He­breeuws Numeriserend GELD mee ver­die­nen. 
 
Leuk...., zo'n Latijns RO­TA-­rad van Ni­ge­ri­aans ge­ARO­ti­seerde krij­gers die je met hulp van een Egyptische God H-AT(h)ORs zul­len in­wij­den in de He­breeuw­se T(h)ORA-leer van het op Griekse OTAR wijze luis­te­ren naar de La­tijn­se ORAT-taal van Griekse AROT-wer­ken die met La­tijn­se RATO zijn ver­we­zen­lij­kt. Draai het GEL(ee)ND(e) Rad van Fortuin maar weer om, zo ben je een AROtisch beginnende dwaas, zo ver­te­gen­woor­dig je de T(hARO­tisch ein­di­gen­de wereld en zo ben je weer een AROTische naïe­ve­ling die net als die goddelijk Hathorse Mam hoopt dat het deze keer wel zal lukken om je, op Hebreeuwse wijze, met GELeeNDe middelen, te laten GELDeN. 
 
Informatie & Proces