U bent hier

Lesjes leren

afbeelding van Elze
Wat menig wel­den­kend mens al eeu­wen­lang beweert blijkt nu ook we­ten­schap­pe­lijk bewezen. Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de psy­cho­lo­gi­sche as­pec­ten van geld en ma­te­ri­a­lis­me in relatie tot le­vens­stij­len, be­zig­he­den en wel­zijn blijkt dat iets doen ge­luk­ki­ger maakt dan iets hebben. Het in­dam­men van de con­sump­tie-­maat­schap­pij, minder wer­ken en con­su­me­ren is én beter voor de mens én beter voor de om­geving [zie Nu.nl]. Toch blijkt de ho­mo-­sa­piens zijn les­je maar niet te willen leren. Hij blijft dwang­ma­tig op zoek naar meer, meer meer.... status, sta­tus­sym­bo­len en hand­ha­ven van de – 'ik wil, ­ik kan, ­ik doe, ik ben.... de tes­tos­te­ro­ni­sche baas' – status quo van de SA­pie­mens [zie ook Or­ga­ni­sat­ie­moraal/Archief].
 
De met testosteron hiër­ar­chisch opgefokte SA­pie­mens kan er maar geen genoeg van krijgen. Status. Waar­dering hoe ge­weld­[dad]­ig hij wel niet is. Een uitverkoren positie onder de hor­mo­nen-mens. Hij is een ware rupsje nooit ge­noeg. Geen wonder, hij krij­gt het immers met de prenatale pap­lepel ingegoten. Als je dit en dat doet dan..... En ja hoor, zolang de waar­de­ring maar waardevol genoeg lijkt, ['dan blijf je tenminste leven', 'dan kun je je tenminste nog een beetje ontwikkelen', 'dan hoor je er tenminste bij'] gaat de SA­pie­mens foetaal-kinderlijk overstag. Het onderwijs speelt hier han­dig op in en hersenspoelt je dag-­in-­jaar-­uit met pav­lo­vi­aan­se skin­ner me­tho­den welke waardering het mees­te op­levert. Met succes, binnen de kortste keren blijkt de SA­pie­mens tes­tos­te­ro­nisch ge­con­di­tio­neerd. En dus ob­ses­sief ver­slaafd aan testosteron.... waardering, status en macht-s-wellust.. Dat degene die waardeert daarmee een ho­ge­re sta­tus krijgt wordt gemakshalve vergeten. En daarmee is de hiërarchie ge­bo­ren. En daar­mee de verslaving aan IK MAG, aan Informatie en Kennis om Macht, Aanzien en Geld te verwerven. En daarmee aan eeuwige ontevredenheid.
 
Met andere woorden, hoewel al eeu­wen­lang bekend is dat verslavingen leiden tot dis­har­mo­nie, tot on­e­ven­wich­tig­heid, on­gezonde verdeling, ongezonde le­vens­stijl, ongezonde com­mu­ni­ca­tie met de omgeving en veel haat en nijd en con­flic­ten die voortdurend weer uitmonden in oorlogsgeweld, komt de SA­pie­mens maar niet los van de Idée-fixe van het be­lang van een su­pe­ri­eure status voor het hormoon tes­tos­te­ron. Worden we daar voort­du­rend op klassieke wijze operant in ge­con­di­ti­o­neerd. Want een ieder die met weinig [testosteron] tevreden kan zijn, die gelukkiger is met ontwikkelen en activeren, [oes­tro­geen] die dat verbindt aan weer­baar­heid [oxy­to­ci­ne], die kalmeert en stabiliseert [pro­ges­te­ron], die blokkeert en schiet toe [pro­lac­ti­ne] als je wordt belaagd door tes­tos­te­ron­ne­tjes in hun voort­du­ren­de jacht naar meer, meer, meer, voor een nog gro­tere verzameling ge­slachts­ge­no­ten. Die kan met weinig men­se­lij­ke en ma­te­rië­le mid­de­len en veel activiteiten te­vreden zijn en dat is goed voor het geluk en welzijn van zichzelf en de omgeving, maar slecht voor de status van de aan Macht, Aan­zien en Geld-middelen verslaafde SA­pie­mens
 
Kennis & Vaardigheden