U bent hier

Studentenmoraal

afbeelding van Elze
De stu­den­ten pro­tes­te­ren. Te­gen de plan­nen van het - uit een­der­de van de 2e Ka­mer be­staan­de!!! - VVD-CDA ka­bi­net Rutte. Om te be­zui­ni­gen op het on­der­wijs. Te­gen de ge­za­me­lij­ke uni­ver­si­tei­ten die de­ze plan­nen steu­nen. En de hoog­le­ra­ren en [som­mi­ge] po­li­tie­ke par­tij­en doen mee. Als dit ka­bi­net zijn zin krijgt is de ba­sis­beurs ver­le­den tijd, een so­ciaal leen­stelsel het nieu­we he­den en boe­te op te lang stu­de­ren het ge­volg. De stand­pun­ten van de po­li­tie­ke par­tij­en zijn ver­deeld maar SP, GroenLinks, Partij­van­de­Ar­beid [sa­men goed voor 55!!! ze­tels] en D'66 [samen met de link­se drie goed voor 65!!! ze­tels] zijn het er over eens dat be­zui­ni­gin­gen in het on­der­wijs geen goe­de zaak is. PvdA en D'66 zijn spre­kers bij de pro­test­ac­ties. SP mag al­leen aan het fo­rum deel­ne­men. Tot on­ge­noe­gen van Emile Roemer, de lijst­trek­ker van de SP. Even­tjes dan. Want op het laat­ste nip­per­tje kie­zen de stu­den­ten eie­ren voor hun toe­kom­stige geld. In plaats van to­ma­ten. Mag hij toch zijn zeg­je doen. 
 
En laat me dat nou niet ver­ba­zen. Van die stu­den­ten. En die hoog­le­ra­ren. En die uni­ver­si­teits­di­rec­ties. En dit uit chris­ten-li­be­ra­len be­staan­de ka­bi­net. Dat is toch ze­ker niks nieuws on­der de anarch-l-­is­tische hori­zon. Ie­der­een be­reidt zich voor op de toe­komst. Daar­om moe­ten de stu­den­ten ook niks heb­ben van de SP. Die ligt niet goed in de mid­den­stand­se fa­mi­lie­markt. Daar hou­den anar­cis­tisch be­drij­ven­de fa­mil­ies niet van. SPers zijn te kri­tisch, te­zeer ge­richt op recht­vaar­dig­heid. Te be­trok­ken bij de weg­ge­druk­ten in de sa­men­le­ving. Dat past niet in het straat­je van de anarch-l-­is­tisch ope­re­ren­de fa­mi­lie­s. Daar is de sterk­ste de baas. En dus de mid­den­stand. En dus de markt­mees­ter.... van de fa­mi­lie­markt...van het aan­zien van het geld. Want die heeft de macht. Dat is de amb­te­lij­ke re­ge­laar die zorgt... dat het da­ge­lijks brood vol­gens mid­den­stand­se voor­waar­den ver­deeld wordt. Dat moe­ten die we­ten­schap­pers van de toe­komst goed in hun ge­heu­gen kno­pen. Daar­om moe­ten die stu­den­ten ook niet zeu­ren. An­ders krij­gen ze straks geen baan. Of wor­den ze bin­nen de kort­ste ke­ren op een zij­spoor ge­zet. Want de we­ten­schap moet zich niks ver­beel­den. En die uni­ver­si­teits­direc­ties, hoog­le­ra­ren, po­li­ti­ci en on­der­stan­ders ook niet. Ver­beel­den is voor mid­den­stan­ders. Die heb­ben er im­mers voor ge­zorgd dat de over­le­ven­de buit in hun anar­cis­tisch be­won­de­ren­de hy­e­na­han­den blijft. Daar­om moet de rest zijn mond hou­den. Die moet ma­chi­naal-po­li­tiek vast­leg­gen en we­ten­schep­pend uit­voe­ren wat de mid­den­stan­ders hun heb­ben ge­dic­teerd. Want zo gaat dat in de recht-­van-­de-sterk­ste cul­tuur. Daar zijn de hy­e­na's de baas. En de rest is hun ge­ma­chi­na­li­seerd po­li­tiek-we­ten­schep­pen­de, on­der­stand­se die­naar. Die be­staan niet. Het is maar dat je het weet. Kun je je vast voor­be­rei­den.
 
Informatie & Proces