U bent hier

1.3.1. Woondorpen

afbeelding van Elze

Wonen doe je niet alleen. Om het ge­meen­schaps­ge­voel te bevorderen worden wo­nin­gen rond een dorpscentrum gebouwd.

In het dorps­cen­trum zijn in één gebouw allerhande voorzieningen voorhanden als op de be­ga­ne grond, winkels voor de eerste levensbehoeften en restaurants. Op de vol­gen­de ver­die­ping­(en) zijn de fysieke en mentale hulp, dorppolitie, brandweer, ge­meen­tezaken en sport­ge­le­gen­he­den ge­ves­tigd, op de daarop vol­gen­de verdieping komt het on­der­zoeks­cen­trum, het ont­plooi­ings­cen­trum, de biblio­theek, het in­no­va­tie­plat­form en zake­lijke ont­moe­tings­ruim­tes en op de bo­ven­ste ver­dieping een filosofi­sche ruim­te waar lezingen worden gehou­den, annex, ruimte voor re­li­gie, ccon­cert­zaal en bios­coop, kunstlokaties en tentoonstellingen.

Om het dorps­cen­trum heen is als een Esdorp een brinkachtige ruimte [dorpsplein] met sier­be­stra­ting, be­plan­ting, gras, bo­men, speelgelegenheden voor markt­ac­ti­vi­tei­ten, kleine kinderen, zit­gele­gen­heden en bui­ten­sport-gelegenheden. Daaromheen ligt de ringweg voor fietspaden, auto's en bus­baan.

De woningen worden clustersgewijs om het dorps­cen­trum heen gebouwd. Deze clusters be­staan uit een di­ver­siteit aan woningtypes voor iedere leeftijd en leefstijl wat wils.

Tussen de dorpsclusters door lopen groene uitvalswegen voor autos, fietspaden en busba­nen.

De buitenste ring van het woondorp bestaat uit een ringweg voor fietspaden, auto's en bus­baan temidden van parkachtig groen die tegelijkertijd de ver­bin­ding vormt met de woon­clus­ters uit de aangrenzende woondorpen. De woondorpen zijn niet te groot.

Het karakter van bestaande woondorpen blijft behouden. Waar mogelijk en wenselijk worden met behoud van historische kenmerken, elementen van het dorps­cen­trum-wonen ingepast.