U bent hier

1.3. Ruimtelijke ordening

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

Wonen doe je samen. Daarom wordt de ruimte opnieuw geordend in woondorpen en winkelcentra die rond dorpscentra en stad­cen­tra zijn geclusterd die alle noodzakelijke voor­zieningen onder één dak her­ber­gen. De groene ring- en uit­vals­we­gen die de stads­cen­tra en woon­dor­pen met elkaar verbinden leiden naar landbouw en natuur­ge­bieden die de overgang vormen naar andere woon-en leefgebieden.

afbeelding van Elze

1.3.1. Woondorpen

Wonen doe je niet alleen. Om het ge­meen­schaps­ge­voel te bevorderen worden wo­nin­gen rond een dorpscentrum gebouwd.

In het dorps­cen­trum zijn in één gebouw allerhande voorzieningen voorhanden als op de be­ga­ne grond, winkels voor de eerste levensbehoeften en restaurants. Op de vol­gen­de ver­die­ping­(en) zijn de fysieke en mentale hulp, dorppolitie, brandweer, ge­meen­tezaken en sport­ge­le­gen­he­den ge­ves­tigd, op de daarop vol­gen­de verdieping komt het on­der­zoeks­cen­trum, het ont­plooi­ings­cen­trum, de biblio­theek, het in­no­va­tie­plat­form en zake­lijke ont­moe­tings­ruim­tes en op de bo­ven­ste ver­dieping een filosofi­sche ruim­te waar lezingen worden gehou­den, annex, ruimte voor re­li­gie, ccon­cert­zaal en bios­coop, kunstlokaties en tentoonstellingen.

Om het dorps­cen­trum heen is als een Esdorp een brinkachtige ruimte [dorpsplein] met sier­be­stra­ting, be­plan­ting, gras, bo­men, speelgelegenheden voor markt­ac­ti­vi­tei­ten, kleine kinderen, zit­gele­gen­heden en bui­ten­sport-gelegenheden. Daaromheen ligt de ringweg voor fietspaden, auto's en bus­baan.

De woningen worden clustersgewijs om het dorps­cen­trum heen gebouwd. Deze clusters be­staan uit een di­ver­siteit aan woningtypes voor iedere leeftijd en leefstijl wat wils.

Tussen de dorpsclusters door lopen groene uitvalswegen voor autos, fietspaden en busba­nen.

De buitenste ring van het woondorp bestaat uit een ringweg voor fietspaden, auto's en bus­baan temidden van parkachtig groen die tegelijkertijd de ver­bin­ding vormt met de woon­clus­ters uit de aangrenzende woondorpen. De woondorpen zijn niet te groot.

Het karakter van bestaande woondorpen blijft behouden. Waar mogelijk en wenselijk worden met behoud van historische kenmerken, elementen van het dorps­cen­trum-wonen ingepast.

afbeelding van Elze

1.3.2. Stadscentrum

Het winkelcentrum vormt het hart van de stad. Ook hier vormt het stadscentrum [indeling als hierboven beschreven dorpscentrum] het mid­del­punt. De opbouw is vergelijkbaar met de woon­dor­pen. Alleen zijn hier rondom het stads­plein in plaats van sportaccomodaties e.d. de diverse winkels en uitgaansgele­gen­he­den ge­ves­tigd. Met daaromheen weer de ringweg voor fietspaden, auto's en busbaan.

De diverse typen grootschalige bedrijvigheid, culturele voorzieningen, ziekenzorg, educatie-in­s­tituten en gemeentelijke dienst­ver­lening worden in diverse clus­ters rond­om het centrum on­der­gebracht.

Ook hier weer groene uitvalswegen voor autos, fietspaden en busba­nen tussen de stads­clus­ters.

De buitenste stadsring bestaat weer uit een ringweg voor auto's, fietspaden en busbanen, om­geven met parkachtig groen. Deze vormt de verbinding met de diverse woondorpen.

Het karakter van bestaande stadscentra blijft behouden. Waar mogelijk en wenselijk worden met behoud van historische kenmerken elementen van het stadscentrum-wonen ingepast.

afbeelding van Elze

1.3.3. Stad & land

Landelijke gebieden krijgen brugfunctie van het ene stadsgebied naar het andere. In deze ge­bieden worden landbouw, wildparken, recreatie- en en natuurgebieden ge­clus­terd.

Onderdeel: