U bent hier

2.1.3. Het recht op participatie

afbeelding van Elze

Iedere geboorte is een vernieuwing of dat nu een mens, dier of andere creatie be­treft. Als je bedenkt dat er iedere seconde ergens in de wereld wel een paar babies geboren worden, dan is ver­nieu­wing zo nieuw nog niet. Voor de-genen die vanaf de geboorte af aan ge­wend zijn om een ma­ximale ruim­te op onze ko(s)­mische familieplaneet in te nemen echter is iedere nieuw­ko­mer een bedrei­ging die met hand en tand be­stre­den moet worden. Voor hen geldt het spreek­woord: hoe minder zie­len, hoe meer vreugd. Het zijn deze da­go­bert ducks met hun van ge­ne­ratie op ge­ne­ratie over­ge­leverde neutri­no-be­hoeftes aan gren­zenloze ruim­te-uit­brei­ding, die pa­niek zaaien omdat er zo­veel nieu­we­lin­gen bij­ko­men. Die met al­le ge­weld een eind wil­len ma­ken aan nieuw­ko­mers; met alle des­truc­tie­ve ge­vol­gen van dien. Daar tegenover staan de do­nald ducks die paniek zaaien omdat de da­go­bert ducks hun iden­titeits­ruim­te zo narcistisch uit­brei­den. Voor hen geldt het spreekwoord: hoe meer klein­gees­ti­ge zie­len con­for­me­ren, hoe meer macht.... om ato­mair te­genwicht te bie­den aan de vernietigende ef­fec­ten van al die dago­bert ducks in de wereld. Maar de-genen die ver­nieu­win­gen tegen willen houden vechten net zo tegen de bier­kaai als de­(bier­kaai)­ge­nen die vernieuwingen wil­len bundelen tot een conformistische machts­fac­tor van bete­ke­nis, want nieu­we­lin­gen en ver­nieu­wers blijven komen en gaan, of ze nu kwaad­aar­dig zijn of niet. 

Willen we door egoïsme, conformisme en agres­sie, vernieti­ging van een deel van de iden­titeiten voor­ko­men en een Ba­sis Input-Output Systeem [BIOS] dat rechtvaardig is en onbalans tegengaat, dan zullen we – als complex sa­men­ge­stelde iden­titeit te midden van andere identiteiten – een recht­vaar­dig Basis Input-Output Sys­teem moeten zien te maken dat recht­vaar­di­ge grenzen kan stellen aan al die on­ge­remd woeke­ren­de kan­ke­raars in de wereld.  Want al­leen zo wordt de men­ta­le en fysieke ruimte rechtvaardig gedeeld. Om rechtvaardig gesystema­ti­seerde ken­nis te krij­gen moe­ten we een recht­vaardig netwerk maken van recht­vaar­di­ge hoofd-informatie en dit voor her­ge­bruik in een recht­vaar­dig in- en extern geheugen vastleggen, want alleen zo hebben we de kennismid­de­len om een recht­vaar­dig functionerend mens te zijn.

De mens is een van de vele besturingssystemen die vraagt om een recht­vaar­di­ge ver­bin­ding tus­sen recht­vaar­di­ge soft­ware-informatie [hoofd-programma] en recht­vaar­di­ge hard­wa­re-­mid­de­len [lichaam-s-proces]. Maar om het pro­gram­ma van een familiehoofd rechtvaardig te kunnen uitvoeren is een rechtvaardig ge­schoold be­drijfslichaam nood­zakelijk, dat rechtvaardige verwachtingen heeft en die, onder de rechtvaardig in­te­gre­ren­de aansturing en coördinatie van het familiehoofd, zo­da­nig kan uitvoe­ren dat een recht­vaar­di­ge functionerende eenheid ontstaat. Daar­voor is een be­drijfs­netwerk noodzakelijk dat voor­zien is van vol­doen­de in­formatie, kop­pe­lingsmogelijk­he­den en ge­heu­gen­capaciteit om een recht­vaar­di­ge ken­nis­ver­bin­ding tot stand te kunnen brengen tussen informatie en mid­delen en hoofd-coördinator en bedrijfslichaam. 

Ieder mens heeft het participatierecht om met zijn of haar eigen mentale en fysieke be­stu­rings­sy­steem deel uit te ma­ken van het groter geheel dat als [kosmische] wereld-maat­schap­pij te boek staat, mits op rechtvaardige, zich­zelf en anderen niet be­scha­di­gen­de wijze.