U bent hier

2.3.1. Verkennend onderzoek

afbeelding van Elze

Onderzoek

 1. Ieder jong en oud[er] individu moet de tijd, ruimte, middelen en mogelijkhe­den krijgen om 'wetenschappelijk' verkennend onderzoek te doen.

 2. Ieder individu moet van jongs af aan op rechtvaardige, zichzelf en anderen niet beschadigende wijze onderzoeken hoe je leert zelf iets te willen, te kunnen, te doen en te zijn.

 3. Ieder individu moet van jongs af aan onderzoeken hoe hij of zij het beste zijn of haar wil op de juiste afstand rechtvaardig kan afstemmen op de wil van anderen, zonder zichzelf en anderen te beschadigen.

 4. Ieder individu moet van jongs af aan de gelegenheid krijgen om met de onbevangen blik van een pasgeboren nieuweling de wereld om hem of haar heen in het oog te houden, te observeren en te onderzoeken of er niemand wordt, of mogelijkerwijs zal worden beschadigd.

Onderzoekscentrum

 1. In ieder dorps- en stadscentrum komen onderzoekscentra waar individuele en gezamenlijke onderzoeksprojecten kunnen worden opgezet [zie Wonen / Ruimtelijke ordening].

 2. Op internet worden op een apart te openen lokatie, internet-onderzoekscentra geopend waar ieder eveneens naar vermogen kan bijdragen of ideeën of hypotheses kan opperen en onderzoeken.

 3. De diverse amateuristische en professionele onderzoeksprojecten en -conclusies worden op een aparte internetlokatie gebundeld, wetenschappelijk gecontroleerd, onderzocht, getoetst, gecoördineerd en gerubriceerd.

 4. Wetenschappelijke onderzoekscentra [universiteiten e.a.] controleren en onderzoeken - naast hun eigen onderzoek - de meest markante of uitblinkende onderzoeken en/of hypotheses van de diverse amateuristische en professionele projecten en conclusies opnieuw.

Innovatie

 1. Ieder jong en oud[er]individu moet van jongs af aan de tijd, ruimte, middelen en mogelijkheden krijgen om zichzelf rechtvaardig in de wereld om hem of haar heen te positioneren.

 2. Ieder klein en groot individu moet, op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en anderen, de gelegenheid krijgen om intrinsiek nieuwe wegen te ontdekken om de wereld rechtvaardiger, leefbaarder, beter gestructureerd en plezieriger te maken en te houden.

 3. Ieder klein en groot individu moet de tijd, ruimte, middelen en mogelijkheid krijgen om, op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en anderen, nieuwe creaties en producten te ontwerpen.

 4. Ieder klein en groot individu moet de tijd, ruimte, middelen en mogelijkheid krijgen om, op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en anderen, nieuwe ideeën en producten te introduceren en op de wereld te zetten.

Innovatieplatform

 1. In ieder dorp- en stadscentrum komen innovatieplatforms waar kennis en ideeën worden omgezet in creatieve en zakelijke projecten.

 2. Op internet worden eveneens op aparte lokaties innovatieplatforms geopend waar ieder naar vermogen en ideeën kan bijdragen aan nieuwe creatieve en zakelijke projecten.

 3. Ook in wetenschappelijke onderzoekscentra [universiteiten e.a.] komen innovatieplatforms waar kennis en ideeën worden omgezet in creatieve en zakelijke projecten.

 4. Op VN/overheid niveau komt een overkoepelend platform waar alle informatie, kennis en ideeën uit de diverse onderzoekscentra en platforms, worden gebundeld. Ook de bevindingen van zelfstandige onderzoekers – die met hun bevindingen terecht kunnen bij een apart daartoe in het leven geroepen aanspreekpunt - worden hierin meegenomen. De resultaten worden teruggekoppeld aan de diverse innovatieplatforms, onderzoekscentra en zelfstandige onderzoekers. 

Wetenschap

 1. Wetenschap is het ordenen van de hypotheses, theorieën, wetmatigheden en systemen van kennis en informatie. Wetenschappers moeten zich meer toeleggen op het op elkaar afstemmen en structureren van alle beschikbare kennis over de hele wereld en dit verzamelen in een voor ieder toegankelijke database op internet.

 2. Wetenschappelijk onderzoek doen is geen statuspositie verwerven door hersenloos voort te bouwen op de bevindingen en visies van [op een voetstuk gezette] voorgaande wetenschappers en statistische spelletjes doen ten behoeve van economische en politieke machtspelletjes, maar moet gebaseerd zijn op [hernieuwd] eigen onderzoek op basis van hypotheses ten behoeve van het algemeen belang.

 3. Wetenschappelijk onderzoek moet onafhankelijk zijn en blijven. Zij mag niet gelieerd zijn aan economische, politieke of educatieve belangen. Wel kan zij – op onafhankelijke voorwaarden – hieraan een bijdrage leveren.

 4. Wetenschappelijk onderzoek mag niet gebaseerd zijn op een narcistische wedstrijd. Je bent pas een wetenschapper als je onder alle omstandigheden ethisch verantwoord, dwz. niet-beschadigend, eerlijk, rechtvaardig, betrouwbaar en niet op macht, aanzien en geld gericht bezig bent.

 5. Wetenschappers moeten alle tijd en middelen krijgen om goed onderzoek te doen. Met goed onderzoek wordt bedoeld:

  • analytische aanpak van en diepgaand onderzoek naar bestaande feiten en historische en hedendaagse beweringen en vermoedens.

  • chronologisch rangschikking

  • rationeel beargumenteerde hypotheses,

  • nauwgezette samenvatting en conclusies op basis van de punten a, b, c,

  met als doel:

  • inzicht verwerven en doorgeven,

  • verifieerbare feiten verzamelen,

  • logische conclusies trekken,

  • rationeel weloverwogen verbanden trekken en logisch gestructureerde samenhang met verifieerbare feiten en/of hypotheses uit andere disciplines.

Onderzoeksprojecten:

 1. Neutrino's schieten overal doorheen. Vraag is in hoeverre neutrino”s een soort 'grafeenachtig' netwerk zouden kunnen vormen.

 2. Al sinds mensenheugenis bestaan er allerhande mythologische verhalen over een of andere levensvorm na de dood. Levensvormen die invloed konden uitoefenen op het dagelijks leven van de mens. Je moest doen wat de doden wilden. Het spreekwoord 'van de doden niets dan goed' refereert hieraan. Hieruit ontstond de voorouderaanbidding, allerhande religies, culturen en wat al niet meer. Dit is op de dag van vandaag niet anders. Het is aan de wetenschap om de theorie van leven na de dood te falsificeren. Dat kan alleen als zij deze theorie werkelijk serieus neemt en grondig onderzoekt. En wel om de volgende reden: stel dat er inderdaad een of andere vorm van leven na de dood is die ons leven kan beïnvloeden, dan kan dat zowel positief als negatief uitpakken. Toch handig om te weten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarom moeten wetenschappers in een gezamenlijk project natuurkundig-, neurologisch, biologisch- en psychologisch onderzoek doen op het gebied van de samenhang tussen lichaam en geest enerzijds en tussen bijna-dood ervaringen, coma-ervaringen, medium-ervaringen, de temporaal-parietale junction en de doppelgänger-waarnemingen anderzijds. Een belangrijk onderdeel hiervan moet zijn het scannen van de hersenen van mediums e.a. in het temporaal-parietale junction met betrekking tot doppelgänger-waarnemingen.