U bent hier

2.3.3. Educatietraject

afbeelding van Elze
De basis-educatie bestaat uit vier niveaus: 1. onderzoeken, 2. structureren, 3. reguleren en 4. presenteren. Dit is ge­baseerd op mijn 4-fasentheorie. Op mijn hypothese dat het rationele en emotio­ne­le le­ven van een mens ge­fun­deerd is op en evo­lueert aan de hand van de ontwikkeling van vier fa­sen van negen maanden. Samen wordt dit de 1e pe­ri­ode genoemd [drie jaar / 4x9 = 36mnd]. Deze vier fa­sen, die een her­haling zijn van de ne­gen maanden voor de ge­boor­te, spelen zich intrinsiek af in ieder individu en extrinsiek, als on­der­deel van een familie/groep in de kleine ­we­reld thuis en de grote wereld daar­buiten. Samen vormen ze een “ik wil, ik kan, ik doe, ik ben” ontwikkeling in een in­di­vi­du­eel, sociaal, ver­antwoordelijk en zelfstandig ontwikkelend pro­ces. [zie voor meer informatie Boeken/4-Fasentheorie en Visie 2.2].

Onderzoeken. Dit is de uitvinders benadering. De leertrajecten worden opge­zet als specia­lis­ti­sche laboratoria. Hier wordt de wil van zichzelf en anderen onderzocht.

Belangrijke periodes: 0-9 mnd. / 0–3 jr. / 0-6 jr. / 0–12 jr. / 0-24 jr.

Structureren. Dit is de wetenschappelijke benadering. De leertrajec­ten wor­den opgezet als in­di­vidualistische onderzoekscentra. Hier wordt de informatie en kennis van zichzelf en anderen gestructureerd.

Belangrijke periodes: 9-18 mnd. / 3–6 jr. / 6-12 jr. / 12-24 jr. / 24-48 jr.

Reguleren. Dit is de organisatiebenadering. De leertrajecten worden op­ge­zet als mul­ti-­dis­ci­pli­nai­re or­ga­ni­sa­ties. Hier wordt het zelf doen en niet beschadigend af­stem­men op an­de­ren geautomatiseerd.

Belangrijke periodes: 18-27 mnd. / 6–9 jr. / 12-18 jr. / 24-36 jr. / 48-72 jr.
  

Presenteren. Dit is de presentatiebenadering. De leertrajecten worden op­ge­zet als holis­ti­sche identiteiten. Hier wordt de mate van zelf-bewust zijn ge­con­tro­leerd en ge­pre­sen­teerd.

Belangrijke periodes: 27-36 mnd. / 9-12 jr. / 18-24 jr. / 36-48 jr. / 72-96 jr.