U bent hier

2.4.2. Afstemmen

afbeelding van Elze
Hoe jij contact maakt met en afstemt op anderen bepaal jij zelf. Hoe anderen reageren is aan hun. Als je een sa­men­le­ving wil die uitgaat van
  1. intrinsieke mo­ti­va­tie zonder noemenswaardig rekening te houden met de wil en om­stan­dig­he­den van an­de­ren, krijg je een samenleving waar de wil van degene met de meeste mo­ge­lijk­he­den om zijn of haar wil door te drukken [de faraotisch / goddelijk / ka­pi­ta­lis­tisch / com­mu­nis­tische / familie] wet wordt. Dan wordt jouw wil en/of die van an­deren bin­nen de kortste keren op dictatoriale wijze de kop ingedrukt en ex­trin­siek over­schre­ven.

  2. Wil je dat niet? Wil je een sa­men­le­ving die uitgaat van in­trin­sieke motivatie op recht­vaar­di­ge, jezelf en an­de­ren niet be­scha­di­gen­de wijze af­stem­men op de intrinsieke mo­ti­va­tie van anderen? Dan zul je daar zelf mee moeten beginnen. On­ge­acht hoe an­de­ren denken en doen. Dan moet je verder kijken dan kort­zich­tig ei­gen­be­lang, jezelf en anderen niet be­scha­di­gen­de prioriteiten stellen voor de kor­te en lange termijn en de na­de­li­ge con­se­quen­ties op de koop toenemen.

Rechtvaardig afstemmen doe je

  1. intrinsiek door je wensen, denkpatronen, handelwijzes en identiteit af te stemmen op een jezelf en anderen niet-be­scha­digend uitgangspunt [moraal], en

  2. extrinsiek door jouw niet beschadigende uitgangspunt [moraal] close af te stemmen op al diegenen met een zelf­de uit­gangs­punt tot af­stan­de­lijk[er], dan wel zeer afstandelijk op al diegenen die egoïsme en beschadigen tot uitgangspunt hebben gemaakt. 

Egoïstisch afstemmen is
  1. intrinsiek je wensen, denkpatronen, handelwijzes en identiteit afstemmen op het uitgangspunt: zo­veel mo­ge­lijk profijt trekken van de mogelijkheden, ongeacht of dat beschadigend is of niet, en

  2. extrinsiek een muurtje dan wel een ondoordringbare barrière om je heen bouwen, waarbij aangetekend dat iets minder afstandelijk afgestemd wordt op al diegenen met een soortgelijk egoïstisch uitgangspunt, en zeer af­stan­delijk op al diegenen die rechtvaardigheid en niet-be­scha­di­gen tot uit­gangs­punt hebben gemaakt.

Open en gesloten afstemmen
  1. Rechtvaardig afstemmen is een open attitude/cultuur gebasserd op elkaar wederzijds iets gunnen zonder dat er spra­ke is van een 'voor wat hoort wat' mentaliteit. Informatie en kennis wordt vrij gedeeld [open source be­stu­rings­sy­stemen, internet, bibliotheek, vrijwilligerswerk, etc.].

  2. Egoïstisch afstemmen is gebasserd op eenzijdig toe-eigenen zonder er iets voor terug te doen of op basis van 'voor wat hoort wat' in een gesloten setting van egoïsten onder elkaar. Informatie en kennis is alleen voor zich­zelf of een specifieke groep, mits aan geheimhouding en andere voorwaarden wordt voldaan [families, vrien­den, relaties, be­drijven, elite, bevolkingsgroepen, religies, culturen, geheime bondge­noot­schap­pen, cri­mi­nelen, etc.].