U bent hier

4.4.2. Rechtsdelicten vaststellen

afbeelding van Elze

Beschadigen

  1. Stalken: individueel of groepsgebonden op allerhande wijze obsessief ja­loers achtervolgen van per­so­nen en groe­pen om daar [individueel of groeps­gebonden] machtswellustig bezitterige doel­ein­den mee te be­rei­ken.

  2. Denkbeelden opdringen door met materiële, intellectuele, economische en po­litieke machts­middelen, als­me­de met menselijke middelen [meer­der­heids­macht] anderen te hypnotiseren [sug­ges­ties opwekken en op­drin­gen], her­sen­spoe­len en mentaal uit te ­scha­ke­len [willloos maken door de ei­gen wil, visie en identiteit men­taal te ver­zie­ken, mentaal te mar­telen en men­taal te ver­moor­den],

  3. Economisch belemmeren en plun­de­ren,

  4. Maats­chappelijk stigmatiseren en isoleren,

  5. Pesten / Treiteren / Terroriseren / Tiranniseren,

  6. Fysiek belemmeren, verzieken, martelen en ver­moor­den.

Voor eigen gewin feiten en informatie achterhouden ten koste of nadeel van an­deren.

Anderen individueel of groepsgebonden, dan wel familiair, intellectueel, be­drijfs­matig, politiek of cul­tu­reel ma­ni­pu­le­ren of dwin­gen tot ge­heim­hou­ding over mis­standen.

Anderen belemmeren of weerhouden van het [op voorwaarde van zichzelf en an­deren niet be­scha­di­gen] creë­ren en ont­wik­kelen van een eigen wil, eigen ca­paciteiten, zelf gekozen interesses en activiteiten, en een ei­gen iden­ti­teit, en hun wil  op­dringen en implanteren.