U bent hier

4.4.4. Rechtsbescherming

afbeelding van Elze

Definitie bestaansrecht:  Bestaansrecht wil zeggen dat iedereen – op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen – én het recht heeft om te functioneren en evolueren zoals hij/zij dat wil, én het recht om redelijk met elkaar om te gaan en prettig samen te werken en leven.

Definitie rechtsbescherming:  Rechtsbescherming betekent letterlijk: bescherming van de rechtspositie [Van Dale]. Rechtsbescherming garandeert het bestaansrecht van ieder individu [zie 7b], en garandeert beschermingsrecht, als dat bestaan op enigerlei wijze in gevaar wordt gebracht. 

Definitie ziek gedrag:

 1. Mensen die hun talenten ontwikkelen en benutten om anderen: 1. te kleineren, 2. te dwarsbomen, 3. uit te buiten, 4. uit te schakelen / te vernietigen.

 2. Mensen die ziek – dwz. beschadigend – gedrag van anderen tolereren, ondersteunen, dan wel – al dan niet met sadomasochistisch genoegen - lijdzaam of slachtofferig ondergaan.

 3. Mensen die gewoontes & een cultuur [proberen te] creéren op basis van ziek gedrag.

 4. Mensen die hun talenten niet ontwikkelen en benutten dan wel beschadigen ofontwikkelen en benutten ter wille van hun eigen zieke gedrag en/of het zieke gedrag van andere individuen, groepen en [staatskundig georganiseerde] culturen. 

Definitie bedreiging bestaansrecht:

 1. Als zelfontplooing onmogelijk gemaakt wordt.

  1. door individuen, groepen of [staatskundig georganiseerde] culturen

  2. door natuurrampen

  3. door calamiteiten

  4. door mechanische storingen

 2. Als men niet in staat is om – op jezelf en anderen niet beschadigende wijze – zichzelf te redden, te verdedigen en/of nieuwe wegen/mogelijkheden te zoeken om het bestaansrecht te handhaven.

  1. omdat men totaal geïsoleerd zit en geen contact mogelijk is.

  2. omdat men gevangen zit in een situatie waar men niet op eigen kracht uit kan komen.

  3. omdat alles vernietigd is en er geen middelen om te overleven zijn.

  4. omdat men met de dood wordt bedreigd.

  5. omdat – bv. door narcistisch regelende huis- en/of landgenoten ['laat mij dat maar doen' – 'dat kan jij niet'] – de zelfredzaamheid niet of niet voldoende ontwikkeld is.

  6. omdat men – bv. als gevolg van een dominante cultuur [de 'wij kunnen dat beter regelaars'] niet geleerd heeft flexibel op gewijzigde omstandigheden in te spelen.

  7. omdat men niet geleerd heeft op creatief/inventieve wijze met minimale middelen een maximaal resultaat te bereiken.

  8. omdat de eigen ratio gedomineerd wordt door gevoelens en emoties van zichzelf en/of anderen.

  9. omdat mentaal, fysiek en/of materieel de juiste middelen ontbreken

  10. omdat de analytische en/of besluitvaardige knowhow onvoldoende is ontwikkeld of aanwezig is.

Van egoïsme naar humanisme:

 1. De homo sapiens denkt als het narcistische spiegelbeeld van een Afrikaans-faraotisch vergoddelijkte stamouderhistorie conformistisch te mogen heersen over alles wat leeft. Het gevolg is bekend. Miljarden sapiens die zich, van generatie op generatie een egoïstisch superego hebben laten aannaaien. Die daar een narcistisch-conformistisch Über-Unterego cultuur van hebben gemaakt [Ubermensch – Untermensch] en dat met onmenselijk geweld anarchistisch verdedigen en dictatoriaal opdringen aan de volgende generatie.

 2. Met als gevolg, een sapiens-wereld vol mensapig gespleten persoonlijkheden die iedereen die zich niet onderwerpt aan de belangen van de grootste egoïst-en-groepeen gigantisch schuldcomplex aanpraten. Want in een egoïstischefamilie-wereld 'mag' je alleen de baas zijn, of de knecht van de baas, als je kopiistisch reageert, ook al knaagt je intrinsieke geweten nog zo hard omdat je genetisch wel recht-vaardigheidsgevoel hebt meegekregen maar daar niet naar mag luisteren van jezelf en/of anderen. Uit angst voor de familie-maatschappelijke consequenties.

 3. Met als gevolg dat je juist creëert waar je bang voor bent, want vele kleine egoïstjes vormen samen een grote egoïstenhiërarchie. Met alle gevogen van dien. Voor gewetenlozen is iemand zonder zelfkritieken iemand die zich aan de Über-Unter cultuurheeft aangepast, met mooie beloftes inpakken namelijk een koud kunstje en een ideaal doelwit. Voor je het weet ben je ook in een egoïstische familiefuik getrapt.

 4. En daar ligt tegelijkertijd de hefboom: van egoïsme naar humanisme. Voor een humanist geldt namelijk allereerst de vraag: is wat ik wil nu of in de toekomst redelijk en niet schadelijk voor mezelf en anderen? Met andere woorden, ben ik cultureel onafhankelijk genoeg om zelfkritisch te zijn en voldoende zelfgedisciplineerd om redelijke keuzes te maken, ongeacht hoe onredelijk anderen [daarop] reageren? Want een redelijk mens cultiveert niet maar zet aan tot nadenken over wat redelijk is en wat niet en vele kleine re­delijken maken –vrijwillig– één grote humane familie-maatschappij.... die op redelijke wijze rechtsbescherming biedt aan iedereen die dat nodig heeft.

Voorwaarden bestaansrecht:

 1. Bestaansrechtstaat of valt met een humaan-rechtvaardig gestructureerdefamilie-maatschappij.

 2. En die staat of valt met het humaan-rechtvaardige gedrag van haar leden.

 3. En dat staat of valt met zichzelf en anderen niet-beschadigende persoonlijkheden die rechtvaardigheid intrinsiek in hun humanitaire besturingssysteem hebben. Die, met de grens van jezelf en anderen niet be­schadigen als maatstaf, zelf onderzoeken, afwegen en differentiëren wat zij goed en kwaad vinden en op welke wijze zij daarnaar willen handelen.

 4. En dat staat of valt met hetzelf-kritisch en zelf-correctief vermogen van de leden van defamilie-maatschappij. In hoeverre zij hun eigen belangen en die van anderen in de juiste proporties kunnen zien. In hoeverre zij zich bewust zijn van eigen denk- en doepatronen, die van anderen proberen te begrijpen enop empathischeen hulpvaardige wijze redelijke grenzen stellenaan zichzelf enanderen; zowel als individu afzonderlijk alsgezamenlijk als familie-maatschappij-cultuur. Want alleen zo zijn we in staat om zonder invloed en controle van buitenaf, recht te doen aan het bestaansrecht van iedereen.

Voorwaarden rechtsbescherming:

 1. Jezelf en anderen niet beschadigen vormt de intrinsieke basis van ieder lid van de familie-maatschappij, want alleen zo is er voldoende ruimte voor iedereen en alleen zo zijn er weinig regels en geboden nodig.

 2. Ieder lid van de familie-maatschappij voelt zich intrinsiek verantwoordelijk voor en draagt individueel en collectief bij aan het leefbaar en levenskrachtig maken en houden van de aarde met alles en iedereen die daarop en daarin is.

 3. Het vastleggen van wet- en regelgeving structureert de familie-maatschappij zodanig dat iedereen op humane, jezelf en anderen niet beschadigende wijze, én individueel kan evolueren, functioneren en creéren én solidair kan samen-werken, samen-spelen en samen-zijn met anderen.

 4. Op humane, jezelf en anderen niet beschadigende wijze alert zijn op en tegengaan en voorkomen van egoisme. Want egoïsme leidt tot onverantwoordelijkheid, tot gevoelloosheid voor anderen en overgevoeligheid voor zichzelf en eigen belang. En daarmee tot tweedeling, tot narcisme en conformisme.Tot hebzuchtige [en dus] machtsbeluste leiders enafgunstige volgers die weigeren rekening te houden met anderen dan diegenen waar ze belang bij hebben; die manipuleren, intimideren, saboteren en indoctrineren tot positieve eigenschappen hebben verklaard. Want zó wordt de mensheid sinds haar ontstaan bestookt om ófwel het gebrainwashte rollenspel-leven te leiden dat egoïsten voorschrijven, ófwel –al dan niet vrijwillig- dood te gaan. Zóheeft de homo sapiens iedereen ingepakt in een oerwoud aan regels en geboden die van generatie op generatie in hiërarchisch gecultiveerde egoïstenstand wordtgehouden.

Mogelijke hulp bij herstel bestaansrecht:

 1. Zolang de homo sapiens als een puberale mensaap communiceert en dat van generatie op generatie faraotisch cultiveert, hoeven we niet veel meer wijsheid, hulp en rechtsbescherming te verwachten dan van haar Afrikaans tiranniserendevoorzaten. Zelfs al ligt het in sapiens wet- en regelgeving verankert, tussen mensenrechten woorden en humaan-rechtvaardige daden ligt puberaal indoctrinerend mensaapgedrag. We zullen het dus moeten hebben van diegenen die in staat zijn en de kans hebben de anarchistische tirannie van de homo sapiensop redelijke gronden te overstijgen.

 2. Al diegenen die de anarchistische tirannie van de homo sapiensop redelijke gronden zijnoverstegen zullen op (inter)nationaal en/of individueel initiatief: 1. mensen die vermist zijn, 2. onschuldig gevangen worden gehouden, 3. in onleefbare situaties verkeren of 4. met de dood worden bedreigd, z.s.m. in veiligheid brengen en helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Z.s.m. wil zeggen met vliegtuig en ander snel vervoer. In veiligheid betekent in die gebieden waar humaan-rechtvaardige democratie heerst en ze welkom zijn.

 3. Al diegenen die de anarchistische tirannie van de homo sapiens op redelijke gronden zijn overstegen zullen al die mensen die mentaal, fysiek en/of maatschappelijk niet [meer] in staat zijn een zichzelf en anderen niet beschadigend bestaan op te bouwen, z.s.m. helpen om het [weer] zelf te doen.

 4. Al diegenen die de anarchistische tirannie van de homo sapiens op redelijke gronden zijn overstegen zullen al diegenen die 1. geen rekening houden met het wel en wee van anderen, 2. anderen, openlijk of sneaky met sadistisch genoegen ondermijnen, of laten ondermijnen, beschouwen als mentaal ziek en hen als zodanig benaderen en behandelen.