U bent hier

2.2.1. 'Ik wil' periode

afbeelding van Elze
0 m: Ik wil zelf bepalen wat ik wil. Dit is de onderzoek-fase. In deze fase leert het kind te ont­dek­kken wat er in de wereld voorhanden is, wat toegankelijk is en wat onbereikbaar, wat gratis is en waar welk prijs­kaartje aan hangt. Leert het kind afwegingen, selecties en keuzes maken.  
 
9 m: Ik wil en jij wil. Dit is de empathie-fase. Het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de ge­dach­ten- en er­va­rings­wereld van anderen. In deze fase wordt geleerd hoe de wil van de één, op zichzelf en an­de­ren niet be­scha­di­gen­de wijze en af­stand, afge­stemd kan worden op anderen.   
 
18 m: Ik wil dit wel maar dat niet. Dit is de ondernemende-fase.Hier worden, op voorwaarde van jezelf en an­de­ren niet be­scha­di­gen, zoveel mogelijk keu­ze­mo­ge­lijk­he­den aangeboden, want mogelijkheden ver­ken­nen en eigen keu­zes ma­ken op basis van een breed aanbod is het fun­da­ment van iedere identiteit. Zonder een breed scala aan mo­ge­lijk­he­den worden niet alleen de keuzes be­perkt en dus alsnog op troyaanse wijze een door anderen ge­wen­ste rich­ting in gestuurd. [bij­voor­beeld 'om het mak­ke­lij­ker te maken'. – makkelijker voor wie?], maar ook niet ge­oe­fend in het analyseren en afwegen van voor- en na­de­len.
 
27 m: Ik wil mijzelf zijn. Dit is de identiteit-fase. Is het besef dat je een drie-eenheid bent van dat wat je wil, kan en doet. Leren verantwoorde keuzes te maken is dan ook voor iedereen, jong en oud, kinderen en volwas­se­nen, van groot belang. Her­over­we­gen hoort daarbij. Her­over­we­gen betekent dat iets nog niet dui­de­lijk is. Dat er nog niet vol­doende informatie beschikbaaris, de informatie nog niet op de juis­te wij­ze tot kennis is ge­kop­peld, er een conflict ont­staat met oude informatie en eerdere er­varingen, of dat men aarzelt van­we­ge de con­se­quen­ties die iedere keu­ze met zich mee­brengt [als ik dit kies vindt die ander mij stom, word ik buitengesloten of men­taal, fysiek, eco­no­misch en/of cul­tureel-maat­schap­pe­lijk bedreigd].