U bent hier

2.2.2. 'Ik kan' periode

afbeelding van Elze
3 jr: Ik wil zelf bepalen wat ik kan. Dit is de ontwikkeling-fase. In deze fase leert het kind de af­we­ging en se­lec­tie maken wat het wil kunnen. En hoe dat te ontwikkelen. Leert het dat en hoe het zelf-kennis en zelf-ver­trou­wen kan opbou­wen. 

b4 jr: Ik kan en jij kan. Dit is de zelfvertrouwen-fase. Hier leert het kind te vertrouwen in ei­gen kun­nen. en daar open­lijk voor uit te ko­men Het laat zich in­trin­siek niet meer van de wijs laat brengen door po­si­tie­ve of ne­ga­tie­ve reac­ties van anderen. Het kan des­ge­vraagd een spe­cifieke opdracht uit­voe­ren en een ex­trin­siek op­ge­leg­de toets doen op dat specifieke ge­bied. Dit kunnen zowel huis-tuin-­keuken als intel­lec­tu­ele of cre­a­tie­ve taken zijn. Hier­bij wordt steeds weer op de­zelf­de wij­ze ge­bruik gemaakt van specifieke interesses en vaardig­he­den. 
 
4h jr: Ik kan dit wel maar dat niet. Dit is de zelf-kritiek-fase. Zelfonderzoek scherpt het natuurlijke beoor­de­lings­ver­mo­gen. Leert kinderen om op soepe­le wijze met successen en tekort­ko­min­gen van zichzelf en an­de­ren om te gaan. Sti­muleert om in groepsverband met jong en oud standpunten uit te wwis­se­len, van me­ning te ver­schil­len, af­wijzingen te incasseren en waar­dering te oogsten. De nadruk van be­oor­de­lin­gen dient steeds opbouwend te zijn, niet afbrekend, ook waar het fou­ten be­treft [wat kun je van je fouten leren]. Kin­deren en vol­was­senen [ouders, leer­krach­ten, zorg­ver­le­ners en an­de­ren] beoordelen elkaar daarop en worden daarop be­oor­deeld. 
 
5k jr: Ik kan mijzelf zijn. Dit is de zelf-bewustzijn-fase. Het bewustzijn van een kind dat zichzelf op ei­gen kracht ontwikkelt heeft tot een identiteit dat zelf wil, kan en doet. Een zelf­stan­dige identiteit dat zichzelf kan ver­trouwen om­dat het zichzelf zelfkritisch kan bijsturen in de ge­wen­ste richting. Iemand die onderscheid kan ma­ken tussen zich­zelf en anderen. Tussen zichzelf en de omgeving. Die, zon­der zich­zelf of anderen te be­scha­di­gen, de nodige afstand schept en bewaakt en recht­vaar­dig afstemt op anderen. Iemand die weet wat die wel en niet kan en wat het het wel en niet van anderen kan verwachten.