U bent hier

3.1.2. Samen verantwoordelijk

afbeelding van Elze

Samen leven brengt allerhande taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Zowel op persoonlijk vlak bin­nens­huis als op maat­schap­pe­lijk vlak buitenshuis. Als we de samenleving rechtvaardig en vredelievend willen maken zul­len we daar in het per­soon­lij­ke vlak binnenshuis mee moeten beginnen en daar maat­schap­pe­lijk naar moeten han­de­len, want de onderlinge afstemming thuis weer­spie­gelt zich in de maat­schapp­pij en andersom. Met andere woor­den, dat wat je intrinsiek wil, zul je extrinsiek moeten uitdragen. Zowel verbaal als nonver­baal, men­taal en fy­siek. [En dat niet verwarren met al die externe denk­beel­den die je in de loop der tijd ­ver­baal en non­verbaal ge­spie­geld hebt en op andere wijze ge­ïn­ter­na­li­seerd en ge­au­to­ma­ti­seerd].  

Samen leven betekent samen zorgen dat we ons, zowel ieder voor zich als samen, kunnen ont­plooi­en op de ma­nier die bij ieder van ons past. Dat geldt zowel op individueel niveau als op we­reld­schaal. Zoals de vele con­flic­ten op individueel en wereldniveau laten zien is dat zo mak­ke­lijk nog niet. Het vereist een logisch, redelijk, [zelf[­kri­tisch en empathisch denk­ver­mo­gen, de wil om de eigen pri­o­ri­tei­ten op redelijke wijze af te stemmen op die van an­de­ren en de as­ser­ti­vi­teit om dat ook van anderen te verwachten. Want anders creëer je, al dan niet onbedoeld, egoïs­ten en zich elitair ge­dra­gen­de groepen en culturen die denken er faraotische rechten op na te kunnen hou­den, en een he­leboel sla­ven, die het 'vuile werk' moeten op­knap­pen waar zijzelf geen zin aan hebben. 

Samenwonen wil zeggen dat beide partners ieder de helft van de huis-tuin-keukentaken op zich nemen. Als een van beiden geen zin heeft om bepaalde ta­ken uit te voeren en jouw daarvoor wil laten op­draaien, geef je daar – ge­steld dat je daar niet van gediend bent – zon­der de strijd aan te gaan of af te dwin­gen, verbaal je me­ning ­over en neemt daar, nonverbaal met afkeer afstand van. Zo nodig, als dit niet ver­an­dert, door de relatie te ver­bre­ken, want een relatie aanhouden met iemand die niet redelijk wil zijn of wor­den, of steeds allerhande uit­vluch­ten verzint, is een relatie aanhouden met een egoïstische per­soon­lijk­heid die een elitaire posiitie opeist en an­deren dicteert de ver­ve­lende kastanjes uit het vuur te ha­len. 

Samenwonen met kinderen betekent dat iedere ouder – in ieder geval de eerste drie levensjaren van ieder kind - mi­ni­maal twee werk­da­gen per week thuis blijft [dus gezamenlijk 4 da­gen per week]. De vijfde werkdag gaat het kind naar de creche, waar het de ge­le­gen­heid heeft ook met andere kinderen, een groep en andere volwassenen om te gaan. Van­af het derde jaar tot het zesde jaar gaat het kind geleidelijk aan meer naar de peuterschool kleu­ter­school]. De werk­zaam­he­den bui­tens­huis worden hierop afgestemd. Ook in de jaren daarna worden de taken bin­nen en buitenshuis zorgvuldig op elkaar afgestemd