U bent hier

3.1.3. Maatschappelijke taken

afbeelding van Elze

Om de maatschappij te laten draaien moeten er allerlei taken worden verricht. Net als thuis zijn ook deze ta­ken niet altijd even leuk of interessant. Daar het – net als thuis – on­recht­vaar­dig en be­scha­digend is om de min­der leuke klussen aan anderen over te laten, wor­den ook de maatschappelijke taken zoveel mo­ge­lijk gelijk verdeeld; zoveel mogelijk op basis van inte­res­se, ca­paci­tei­ten en ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef.    

Voor een aangenaam leven zonder ongezonde stress is een goede balans tussen werk, zorg en individuele ont­plooi­ing vereist. Om die reden wordt het werken in deeltijd zoveel mogelijk be­vorderd. Werkzaamheden worden zo­veel mogelijk in deeltijdfuncties geregeld. Waar maat­schap­pelijk noodzakelijk of gewenst kan men – al dan niet tij­de­lijk – meer werken.   

Iedereen heeft recht op minimaal 2 dagen per week werk. Waar mogelijk prettig en bij de wensen en ca­pa­ci­tei­ten passend werk.

Werkzaamheden kunnen worden verricht tegen betaling van standaard geld of vrijwilli­gers­geld. Standaard geld is dat geld dat gangbaar in omloop is [euro's, dollars, etc.]. Vrij­willigersgeld is een ver­ge­lijk­baar systeem dat dezelfde waarde heeft als de euro.   

Tijdelijke of vaste werkzaamheden worden op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en anderen, schrif­te­lijk en/of mondeling vastge­legd en/of afgesproken en uitbetaald in stan­daard­geld of vrijwilligersgeld.   

Volwassenen worden economisch gezien als zelfstandigen zonder personeel. Voor alle werk­zaam­heden [op we­reld­niveau] geldt hetzelfde minimum uurloon van €15, – per uur. Bij twee dagen werken op basis van een uurloon van € 15,-- per uur verdiend men € 240,-- per week. Dit is [op basis van 50 weken] € 12000,-- per jaar. Samen met het basis-­in­ko­men`is dit een in­ko­men van € 24000,--. Samen met een dito werkende partner wordt dit een ge­za­men­lijk in­ko­men van € 48000,--.