U bent hier

3.3.2. Lenen & investeren

afbeelding van Elze

Op le­nin­gen wordt per direct geen rente meer geheven maar alleen achteraf [als de lening is terugbetaald] een on­kos­ten­ver­goe­ding op basis van gemaakte kosten.

Leningen mo­gen worden terugbetaald op basis van draagkracht met een minimum van €1,00 per maand. Dit geldt zowel voor individuen als voor organisatie en overheden. Hoewel de voorwaarden om te lenen worden versoepeld, wordt het uitlenen van geld hier­door ont­moe­digd. Het is immers maar afwachten wanneer en of het geld ooit kan wor­den terugbe­taald. Hierdoor wordt het 'verantwoord roeien met de riemen die je hebt' ge­sti­mu­leerd.

Fiscale prikkels, belastingaftrekposten, belastingkortingen en subsidies worden per direct afgeschaft. In plaats daarvan komt een renteloos leenstelsel.

Finan­ciële investeringen in particulieren, organisaties en overheden betekenen een risico voor beide partijen. Voor de investeerder betekent het niet alleen een economisch risico, maar ook me­de­ver­ant­woor­delijk­heid en me­de­zeg­gen­schap voor het uit te voeren beleid van de par­ticulier, organisatie of overheid en me­de­aan­spra­ke­lijk­heid als het mis gaat. Voor degene die leent betekent het externe invloed en zeggenschap over het interne beleid [gevaar voor sprinkhanen resultaat]. Degene die investeert loopt het risisco geld en energie in een bodemloze put te gooien. Zo­wel degene die geld investeert als degene die geld leent is zelf verantwoordelijk voor mogelijke risico's en ge­vol­gen.