U bent hier

3.3. Economische zaken

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

Geld en bezittingen zijn een middel om iets te doen, geen doel op zich. Om een ple­zierig samenleven in de wereld mogelijk te maken zijn economische voor­waarden en maat­re­ge­len op nationaal en internationaal [VN/­wereld] ni­veau noodza­ke­lijk. Daarom wordt het hele economische en financiële stelsel van familiair/lokaal tot op VN/­wereld ni­veau ge­recycled tot een samenleving waar iedereen recht heeft op een basis-inkomen, basis-educatie en basis-gezondheidszorg. 

afbeelding van Elze

3.3.1. Basisinkomen

Er wordt op wereldschaal een basisinkomen ingevoerd voor 7 miljard aard­be­wo­ners. Dit wordt betaald uit de door de VN/overheid te innen ver­mo­gens­be­las­ting, [solidariteitsbelasting]. Een en ander is gebaseerd op de volgende berekening en uit­gangs­pun­ten:

  1. Een inwonend kind heeft tot zijn 18e jaar mini­maal € 25000 nodig [gem. ca. €115,- pm x 18 jr].

  2. Een alleenstaande volwassene heeft [op basis van een huurwoning-op-maat – zie Wo­nen/­Huisvesting] mi­ni­maal €1000 x 12 = € 12000 pj. no­dig om te kunnen leven. Dit is vanaf zijn 18e jaar € 12000 x 82 jaar [100–18 jr] = € 984.000 + € 25000 = € 1009.000 basisinkomen voor 1 mensenleven van 100 jr.

  3. €1.009.000 x 7 miljard bewoners = €7.063.000.000.000.000 = 7 biljard per generatie.

  4. Er zijn nu ca. 10.9 miljoen miljonairs en ca 1225 miljardairs zijn met een gezamenlijk ver­mo­gen van € 427 biljoen. Als 3,5 miljard mensen in 100 jaar gezamenlijk 7 biljard aan vermo­gens­be­las­ting afdragen aan de VN/­over­heid, dan kunnen daar 7 miljard mensen 100 jaar van leven.

afbeelding van Elze

3.3.2. Lenen & investeren

Op le­nin­gen wordt per direct geen rente meer geheven maar alleen achteraf [als de lening is terugbetaald] een on­kos­ten­ver­goe­ding op basis van gemaakte kosten.

Leningen mo­gen worden terugbetaald op basis van draagkracht met een minimum van €1,00 per maand. Dit geldt zowel voor individuen als voor organisatie en overheden. Hoewel de voorwaarden om te lenen worden versoepeld, wordt het uitlenen van geld hier­door ont­moe­digd. Het is immers maar afwachten wanneer en of het geld ooit kan wor­den terugbe­taald. Hierdoor wordt het 'verantwoord roeien met de riemen die je hebt' ge­sti­mu­leerd.

Fiscale prikkels, belastingaftrekposten, belastingkortingen en subsidies worden per direct afgeschaft. In plaats daarvan komt een renteloos leenstelsel.

Finan­ciële investeringen in particulieren, organisaties en overheden betekenen een risico voor beide partijen. Voor de investeerder betekent het niet alleen een economisch risico, maar ook me­de­ver­ant­woor­delijk­heid en me­de­zeg­gen­schap voor het uit te voeren beleid van de par­ticulier, organisatie of overheid en me­de­aan­spra­ke­lijk­heid als het mis gaat. Voor degene die leent betekent het externe invloed en zeggenschap over het interne beleid [gevaar voor sprinkhanen resultaat]. Degene die investeert loopt het risisco geld en energie in een bodemloze put te gooien. Zo­wel degene die geld investeert als degene die geld leent is zelf verantwoordelijk voor mogelijke risico's en ge­vol­gen.

 

afbeelding van Elze

3.3.3. Lonen & prijzen

Prijsstijgingen vinden alleen plaats op basis van waardevermeerdering en bijkomende kos­ten.

Prijsdalingen vinden plaats op basis van waardevermindering en minder kos­ten.

De verdubbeling van de prijzen van producten als gevolg van het invoeren van de euro [alles wat vroeger f 1, – was is € 1, – geworden] worden weer teruggedraaid.

De lonen worden alleen verhoogd op basis van prijsindexatie en werkwaarde.

Bonussen worden afgeschaft.

De hoogste salarissen zijn niet meer dan 10 x het basis­in­ko­men.

afbeelding van Elze

3.3.4. Belastingen & verzekeringen

Er wordt op wereldniveau [via de VN] belasting geheven op basis van vermogen [so­li­da­ri­teitsbelasting]. De be­las­ting is ho­ger naar­mate het vermogen groter is. Het percentage fluc­tueert op basis van een schat­ting van de maatschappelijke behoeften nu en in de toekomst.

Er wordt belasting geheven op basis van aardzaken. Bedoeld wordt de zorg om de aarde te on­derhouden [herstel en voorkomen van bodemverontreiniging] en leefbaar te maken, natuurgebieden herstel­len en re­or­ganiseren, de zorg voor het dierenwelzijn en de veiligheid van mens, dier en milieu. De be­las­ting is hoger naarmate er meer werk en kosten mee gemoeid zijn en wordt op geheven op basis van vermogen.

Er wordt belasting geheven op basis van grondstoffen. De belasting is hoger naarmate grond­stoffen meer bewerking nodig hebben om milieuvriendelijk te recyclen.

Er wordt een basiszorg- en onderwijsbelasting ingevoerd. Deze belasting wordt geheven op ba­sis van vermogen. Daarmee is iedereen gratis verzekerd van alle fysieke en mentale zorg en onderwijs die nodig is.

Voor onvoorziene overheidsuitgaven wordt, afhankelijk van het vermogen, aan­vul­len­de be­las­tingen geheven.

De vermogens-, aardzaken-, zorg-, onderwijs en onvoorziene belastingen worden door de over­heid rechtstreeks geïnd. De belasting op grondstoffen zijn in de prijs van producten ver­werkt.

Door het invoeren van een basisinkomen komen alle volks- en werk­ne­mers­ver­ze­ke­rin­gen te vervallen.

De pensioenfinanciering [het extraatje voor de oude dag] wordt door iedereen persoonlijk ge­re­geld.

Onderdeel: