U bent hier

3.3.4. Belastingen & verzekeringen

afbeelding van Elze

Er wordt op wereldniveau [via de VN] belasting geheven op basis van vermogen [so­li­da­ri­teitsbelasting]. De be­las­ting is ho­ger naar­mate het vermogen groter is. Het percentage fluc­tueert op basis van een schat­ting van de maatschappelijke behoeften nu en in de toekomst.

Er wordt belasting geheven op basis van aardzaken. Bedoeld wordt de zorg om de aarde te on­derhouden [herstel en voorkomen van bodemverontreiniging] en leefbaar te maken, natuurgebieden herstel­len en re­or­ganiseren, de zorg voor het dierenwelzijn en de veiligheid van mens, dier en milieu. De be­las­ting is hoger naarmate er meer werk en kosten mee gemoeid zijn en wordt op geheven op basis van vermogen.

Er wordt belasting geheven op basis van grondstoffen. De belasting is hoger naarmate grond­stoffen meer bewerking nodig hebben om milieuvriendelijk te recyclen.

Er wordt een basiszorg- en onderwijsbelasting ingevoerd. Deze belasting wordt geheven op ba­sis van vermogen. Daarmee is iedereen gratis verzekerd van alle fysieke en mentale zorg en onderwijs die nodig is.

Voor onvoorziene overheidsuitgaven wordt, afhankelijk van het vermogen, aan­vul­len­de be­las­tingen geheven.

De vermogens-, aardzaken-, zorg-, onderwijs en onvoorziene belastingen worden door de over­heid rechtstreeks geïnd. De belasting op grondstoffen zijn in de prijs van producten ver­werkt.

Door het invoeren van een basisinkomen komen alle volks- en werk­ne­mers­ver­ze­ke­rin­gen te vervallen.

De pensioenfinanciering [het extraatje voor de oude dag] wordt door iedereen persoonlijk ge­re­geld.