U bent hier

3.4.2. Cultuur

afbeelding van Elze

Cultuur is een door individuen en groepen gecreëerde ver­za­me­ling regels en gewoontes die tot uiting komt in dag­in­de­lin­gen, vormgeving, bezigheden en creaties. Ieder mens heeft recht op zijn of haar eigen regels en ge­woon­tes mits deze niet bescha­di­gend zijn voor zich­zelf en anderen. 

Het culturele erfgoed maakt de leef- en zienswijze en creaties van mensen uit het verleden zicht­baar. Het culturele erfgoed is van historische waarde waar men zorgvuldig mee om dient te gaan. Het geeft het na­ge­slacht inzicht in de denkwijzen, valkuilen en overleveringen uit het verleden en een schat aan creaties. 

Het gevaar van regels en gewoontes is dat ze de neiging hebben een eigen leven te gaan leiden. Wat eerst rust en orde gaf wordt dwangmatig en dictatoriaal. Dan blijkt het niet meer de mens die de regels en gewoontes creëert en di­rigeert maar om­ge­keerd: de mens wordt gecreëerd en gedirigeerd dankzij regels en gewoontes. Om te voor­ko­men dat de mens het slachtoffer wordt van zijn of haar eigen creaties, is waak­zaam­heid geboden. Regels en ge­woon­tes zijn persoons- en tijdsgebonden en moeten voortdurend worden herzien, herijkt en her-afgestemd op de re­gels en gewoontes van anderen. Het zelfbeschikkingsrecht geeft ieder mens de vrijheid om – op voorwaarde van zichzelf en anderen niet be­schadigen - zijn of haar regels en gewoontes te creëren. Het zelfbeschikkingrecht gaat ten allen tijde voor het instandhouden van cul­tu­re­le tradities. Hieruit volgt dat anderen re­la­tio­neel, in­tel­lec­tu­eel, eco­nomisch of cultureel ma­ni­pu­le­ren, in­ti­mi­de­ren, her­sen­spoe­len of dwin­gen om leef­stijlen en zienswijzes uit ver­le­den en/of heden over te nemen be­scha­di­gend is voor de keuzevrijheid van ieder mens en dus ontoelaatbaar. 

De VN/­over­heid is de door burgers aangewezen verantwoordelijke om ervoor zorg te dragen dat de regels en ge­woon­tes van individuen en culturen geen robotesk duveltje uit eigen denkdoos oplevert. Zij zal erop toezien dat re­gels en gewoontes zowel op korte als op lange termijn individuen en groepen geen schade be­rok­ke­nenDe bur­gers zijn de aangewezenen om erop toe te zien dat de regels en gewoontes van de VN/overheid en/of anderen geen schade be­rok­ke­nen en de VN/overheid en elkaar erop te wijzen als dat wel gebeurt.