U bent hier

3.4. Kunst & cultuur

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

Kunst heeft een evenwicht herstellende en bindende functie in individu en maat­schap­pij. Om ieder individu - op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en anderen - de kans te geven om kunstzinnig te evalueren, cor­ri­ge­ren, evolueren en stabiliseren, krijgt kunst en cultuur wekelijks een eco­no­mi­sch ge­deel­de plaats en tijds­in­vul­ling. 

afbeelding van Elze

3.4.1. Kunst

Kunst­zinnig bezig zijn is zowel per­soonlijk als maatschappelijk van on­schat­bare waar­de. Kunst is de brug tus­sen men­tale [sensorische] en fy­sie­ke [motori­sche] werk­zaam­heden. Kunst com­bineert op creatieve wijze zin­tui­gen [geest] en materialen [lichaam]. Het maakt de zin­tui­gen alert, het denk­ver­mo­gen be­schou­wend en het li­chaam re­laxt actief. Daar­om is creatief bezig zijn een onmisbare schakel tussen mentale en fy­sieke be­zigheden. Gees­te­lij­ke, creatieve en licha­me­lij­ke bezighe­den vor­men de drie dimensies: 'ik wi'l – mentaal, 'ik kan' – creatief en 'ik doe' –  fysiek, ge­za­men­lijk ver­te­gen­woor­digd als de drie-eenheid 'ik ben'.... de vier­de di­mensie. 

Om kunst en cultuur de plaats te geven die het verdient, komen er twee dagen per week beschikbaar om kunst en cul­tuur op eigen wijze gestalte te geven. Op deze manier kunnen zes dagen eco­no­misch worden gevuld, te weten, twee dagen denkwerk, twee dagen creatief werk en twee dagen handwerk. Op de zevende dag kan men deze drie-een­heid in alle rust filosofisch inte­gre­ren.

Contacten, informatie en cursussen, samenwerking en creaties worden integraal gereguleerd

  1. Via dorpscentra en centrale kunstlokaties op internet worden contacten en samenwerking re­gu­leerd.
  2. Via dorpscentra en centrale kunstlokaties op internet worden kunstcursussen en tips ge­or­ga­ni­seerd en ge­re­gu­leerd.
  3. Via een centrale kunstlokatie op internet worden de historische ontwikkelingen van de di­ver­se kunst en cul­tuur­vormen ge­struc­tu­reerd en vastgelegd.
  4. In de dorpscentra en op internet worden de diverse creaties van kunst op een centrale kunstlokatie ge­ïn­te­greerd. 

Op VN/overheid niveau worden de diverse kunstvormen en creaties in diverse lokaties geintegreerd en ge­struc­tu­reerd. 

afbeelding van Elze

3.4.2. Cultuur

Cultuur is een door individuen en groepen gecreëerde ver­za­me­ling regels en gewoontes die tot uiting komt in dag­in­de­lin­gen, vormgeving, bezigheden en creaties. Ieder mens heeft recht op zijn of haar eigen regels en ge­woon­tes mits deze niet bescha­di­gend zijn voor zich­zelf en anderen. 

Het culturele erfgoed maakt de leef- en zienswijze en creaties van mensen uit het verleden zicht­baar. Het culturele erfgoed is van historische waarde waar men zorgvuldig mee om dient te gaan. Het geeft het na­ge­slacht inzicht in de denkwijzen, valkuilen en overleveringen uit het verleden en een schat aan creaties. 

Het gevaar van regels en gewoontes is dat ze de neiging hebben een eigen leven te gaan leiden. Wat eerst rust en orde gaf wordt dwangmatig en dictatoriaal. Dan blijkt het niet meer de mens die de regels en gewoontes creëert en di­rigeert maar om­ge­keerd: de mens wordt gecreëerd en gedirigeerd dankzij regels en gewoontes. Om te voor­ko­men dat de mens het slachtoffer wordt van zijn of haar eigen creaties, is waak­zaam­heid geboden. Regels en ge­woon­tes zijn persoons- en tijdsgebonden en moeten voortdurend worden herzien, herijkt en her-afgestemd op de re­gels en gewoontes van anderen. Het zelfbeschikkingsrecht geeft ieder mens de vrijheid om – op voorwaarde van zichzelf en anderen niet be­schadigen - zijn of haar regels en gewoontes te creëren. Het zelfbeschikkingrecht gaat ten allen tijde voor het instandhouden van cul­tu­re­le tradities. Hieruit volgt dat anderen re­la­tio­neel, in­tel­lec­tu­eel, eco­nomisch of cultureel ma­ni­pu­le­ren, in­ti­mi­de­ren, her­sen­spoe­len of dwin­gen om leef­stijlen en zienswijzes uit ver­le­den en/of heden over te nemen be­scha­di­gend is voor de keuzevrijheid van ieder mens en dus ontoelaatbaar. 

De VN/­over­heid is de door burgers aangewezen verantwoordelijke om ervoor zorg te dragen dat de regels en ge­woon­tes van individuen en culturen geen robotesk duveltje uit eigen denkdoos oplevert. Zij zal erop toezien dat re­gels en gewoontes zowel op korte als op lange termijn individuen en groepen geen schade be­rok­ke­nenDe bur­gers zijn de aangewezenen om erop toe te zien dat de regels en gewoontes van de VN/overheid en/of anderen geen schade be­rok­ke­nen en de VN/overheid en elkaar erop te wijzen als dat wel gebeurt.

 

Onderdeel: