U bent hier

4.1.1. Basisrechten

afbeelding van Elze

Keuzerecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ieder indivi­du het recht om eigen keu­zes te maken, openbaren en na te leven. Als on­der­deel van de maatschappij heeft iedere identiteit het recht om cul­tu­re­le en politieke keuzes te maken, mits niet be­scha­di­gend voor zichzelf en anderen. 

Zelfbeschikkingsrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ieder indivi­du het recht op de be­schik­king en zeg­genschap over zichzelf. Als on­der­deel van de maatschappij heeft iedere identiteit het recht op me­de­zeg­gen­schap over gemeenschappelijke belangen, mits niet be­scha­di­gend voor zichzelf en anderen.

Participatierechtrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ieder indivi­du het recht om zo­wel op zelf gekozen [niet-beschadigende] wijze deel te ne­men en bij te dragen aan het in stand hou­den en hu­maan ontwikkelen van de wereld-maatschappij, als anderen – via fa­mi­lie­recht, on­der­wijs­recht, arbeidsrecht en staats­recht - aan te wijzen om namens hem of haar bestuur­lij­ke en/of ondersteunende ta­ken uit te voeren, te con­tro­leren en te handhaven.

Spreekrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ie­der indivi­du het recht om een ei­gen mening te vormen en uit te spreken. Als onderdeel van de maatschappij heeft iedere identiteit het recht op in­spraak over gemeenschappelijke belangen, mits niet beschadigend voor zichzelf en anderen.

Identiteitsrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ieder indivi­du­ het recht om een zelf­gekozen identiteit te zijn met eigen voor­keu­ren en keuzes, zelf gekozen [voor]waarden en levenswijze, zelf ge­ko­zen interesses en be­zig­he­den, en zelf gevormde  opvattingen en presentatie van dat alles. 

Groepsrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen heeft ieder individu het recht om sa­men met anderen een familie, groep, organisatie, cultuur of partij te vormen en als zodanig, als groeps­iden­ti­teitnaar buiten te treden, mits.. op vrij­wil­li­ge ba­sis en de grond­rechten van ieder in­di­vi­du af­zon­der­lijk niet wor­den aan­ge­tast en de rechten van an­de­ren niet wor­den geschonden. [Door – al dan niet via [het traject] ma­ni­pu­la­tieher­sen­spoe­ling, dwang, [en/­of] on­der de noemer 'de­mo­cra­tie', of­te­wel 'zelf' ge­ko­zen – op basis van een 'samen staan staan we sterk, sa­men kunnen we anderen verslaan' motief, een recht-van-de-sterkste meer­der­heid te creëren.]. 

Informatierecht     Zowel op voorwaarde van zichzelf en anderen niet be­scha­di­gen, als op voorwaarde van iden­ti­teits­recht en be­scher­mings­recht, heeft ieder indivi­du­ het recht op die in­for­matie die hij of zij wil of noodzakelijk acht, en/of wil verstrekken; al dan niet in het belang van het creéren en in stand houden van zichzelf en anderen niet be­scha­di­gende in­di­vi­du­en en een dito wereld-maat­schap­pij. Het is de ver­ant­woor­de­lijk­heid van ieder individu en groep zelf om te on­der­zoe­ken in hoeverre deze informatie op verifieerbare feiten berust en in hoeverre op ver­on­der­stel­lin­genin­ter­pre­ta­ties, ma­nipulaties, en  fan­tasie of leugens. 

Beschermingsrecht    Op voorwaarde van zichzelf en anderen niet, dan wel zo min mogelijk te be­scha­di­gen, heeft ie­der indivi­du­ het recht om zowel zichzelf als anderen te beschermen als zij in gevaar komen. Het is de ver­ant­woordelijkheid van ie­de­re individu zelf om alert te zijn voor en, het als het even kan, voorkomen van mogelijke risico's, natuurgeweld, agressieve re­ac­ties en calamiteiten.