U bent hier

4.1.3. Basisstructuur

afbeelding van Elze

BASISPRINCIPES: Humane rechten voor iedereen, mens, dier en natuur.

 1. Belangrijkste principe: Het eerste en belangrijkste ba­sis­prin­ci­pe is jezelf en anderen niet – dan wel, in het kader van zelf­be­scher­ming en elkaar beschermen, zo min mogelijk – be­scha­di­gen.

 2. Eén-na-belangrijkste principe: Op dit eerste basisprincipe zijn de basisrechten van mens, dier en natuur, zoals geformuleerd in 4.2.1, ge­ba­seerd.

 3. Twee-na-belangrijkste principe: Alle andere re­gel­ge­ving zijn on­der­ge­schikt aan bo­ven­ge­noem­de ba­sis­prin­ci­pes.

 4. Drie-na-belangrijkste principe: De rechterlijke macht ziet toe op de naleving ervan.

STAATSVORM: Federale republiek op we­reld­schaal.

 1. Hoogste orgaan: VN = Planetair ni­ve­au / wereld

 2. Eén-na-hoogste orgaan: Staten = internationaal ni­ve­au / werelddelen.

 3. Twee-na-hoogste orgaan: Deel­sta­ten = nationaal ni­ve­au / landen

 4. Drie-na-hoogste orgaan: Stadstaten = lokaal niveau / regio's.

BESTUURSVORM: Humane de­mo­cra­tie [hu­ma­no­cra­tie]. Bestaat uit In­+­Di­rec­te de­mo­cra­tie

 1. Hoogste orgaan: Po­li­tiek Recht

 2. Eén-na-hoogste orgaan: Direct gekozen Fe­de­raal Par­le­ment [wetgevende macht]

 3. Twee-na-hoogste orgaan: Niet-­Bin­den­de Re­fe­ren­da [adviserende macht]

 4. Drie-na-hoogste orgaan: Besturende Macht [uitvoerende macht]

 5. Vier-na-hoogste orgaan: Ondersteunende macht [macht overheidspersoneel]

RECHTSPRAAK: Humane rechtspraak voor iedereen, mens, dier en natuur.

 1. Belangrijkste uitgangspunt: We hebben allemaal het recht op zelf­be­schik­king en zeg­gen­schap over ons­zelf, en spreek­recht, maar dan wel op voor­waarde van zorgvuldig af­stem­men, zonder je­zelf en an­de­ren te be­scha­di­gen.

 2. Eén-na-belangrijkste uitgangspunt: Recht-vaardig zijn is intrin­siek – of­te­wel zonder dat een ander je daar­op moet wij­zen; van­uit je ge­ne­tisch meegeleverde en van binnen uit ont­wik­kel­de recht­vaar­dig­heids­ge­voel - be­wust-zijn hoe je op re­de­lij­ke, eer­lij­ke, on­om­koop­ba­re en be­trouw­ba­re wijze kan roeien met de mo­ge­lijk­he­den en vaar­digheden die [wel] tot je be­schik­king staan, en daar extrinsiek naar kan handelen, zonder jezelf en/of anderen tekort te doen of te be­scha­di­gen.

 3. Twee-na-belangrijkste uitgangspunt: Ieder mens moet leren in iedere omstandigheid op eigen recht­vaar­dig­heidsgevoel en ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef te kunnen bou­wen. En dus leren het zelf­be­schik­kings­recht en de iden­ti­teits­gren­zen van zich­zelf en an­de­ren te res­pec­te­ren. En dus leren zichzelf en/of an­de­ren blokkerend of beschadigend gedrag niet te to­le­reren en op recht­vaar­di­ge wijze af te ­weren. En dus leren wat goed en kwaad is en rechte en krom­me rede­ne­rin­gen zijn. Hoe vroeger hoe beter maar beter laat dan nooit.

 4. Drie-na-belangrijkste uitgangspunt: Ieder mens heeft ten alllen tijde recht op de nood­za­ke­lij­ke rechts­be­scher­ming, daar waar hij of zij niet in staat is om dat op redelijke wijze zelf te doen.