U bent hier

4.1.4. Basisinformatie

afbeelding van Elze

Om een rechtvaardige, democratische samenleving te waarborgen wordt een waar­heids­ge­trouwe en onaf­han­ke­lij­ke infor­ma­tie­voor­ziening gereguleerd en door alle wereldburgers gecontroleerd en gewaarborgd.  

De informatievoorziening op internet is – op voorwaarde van niet beschadigen van zich­zelf en anderen – toe­gan­kelijk voor iedereen.

Iedereen heeft recht op inzage in alle documentatie die hem- of haarzelf aangaat.    

Relevante informatie achterhouden ten gunste van zichzelf en bepaalde groepen, organisaties en overheden en ten nadele van anderen [verborgen agenda's en achterkamertjespolitiek] zijn beschadigend en on­de­mo­cra­tisch en dus on­toe­laat­baar. Te denken valt aan:

  1. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de veiligheid van de aarde en haar be­wo­ners.

  2. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de volks­ge­zond­heid van ie­der­een, dan wel van bepaalde groepen.

  3. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de democratie en in­spraak van we­reldburgers.

  4. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de privacy van we­reld­bur­gers.

  5. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de individuele zeg­gen­schap van wereldburgers dan wel van bepaalde groepen.

  6. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de ont­wik­ke­lings­kan­sen van wereldburgers.

  7. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de par­ti­ci­pa­tie­rech­ten van wereldburgers, dan wel van bepaalde groepen.

  8. Politieke, wetenschappelijke, cul­tu­re­le en be­drijfs­in­for­ma­tie die gevolgen heeft voor de onderlinge af­stem­ming en samenwerking van wereldburgers.