U bent hier

4.2.1. Federaal Parlement

afbeelding van Elze

Federaal parlement:  Wetgevende Macht, bestaande uit parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers van het volk, dat eens in de vier jaar gekozen wordt door iedereen vanaf 18 jaar.

Direct gekozen volks­ver­te­gen­woor­di­gers kunnen zich al dan niet groe­pe­ren in partijen maar blij­ven ten allen tijde on­af­han­ke­lijk, ook als zij zich bij voorbaat aan een partij op­vat­ting verbinden. 

Alle potentiële parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers krijgen bij aanmelding de gelegenheid de nood­za­ke­lij­ke in­for­ma­tie en scholing op te doen om hun toekomstige werkzaamheden naar behoren te kunnen uit­voe­ren. [Te ver­ge­lij­ken met bedrijfsscholing].  

Potentiële parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers moeten zichzelf pre­sen­te­ren en hun stand­pun­ten in het al­ge­meen en voor de ko­men­de 4 jaar in het bij­zon­der, uit­een­zet­ten en toe­lich­ten via een eigen web­si­te, een spe­ci­aal daarvoor in­ge­rich­te tv-zender en andere me­di­a­mid­de­len; ook als zij zich bij voorbaat aan een partij/op­vat­ting verbinden. 

Verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, alle vier tegelijk, dus zowel op VN niveau, als op in­ter­na­tio­naal [Sta­ten/werelddeel], landelijk [deel­sta­ten] en lokaal niveau [stads­sta­ten/­re­gio's].

Alle verkiezingen zijn verplicht. Wel dient er altijd een 'geen van alle opties is ac­cep­ta­bel' keuze mogelijkheid te zijn. Deze stemmen krijgen een blanco zetel in het lokale, regionale, landelijke, internationale of wereldlijke par­le­ment. Dus zonder volksvertegenwoordiger. Ver­kie­zin­gen die hieraan niet vol­doen zijn on­gel­dig. Argument hiervoor is dat ieder mens ook mede-verantwoordelijk is voor het verloop van de samenleving als geheel. Burgers kunnen niet meer volstaan met 'daar weet ik niks van' en 'das hab ich nicht gewusst'. Onderdeel uitmaken van de sa­men­le­ving betekent ook na­den­ken hierover. Het afwegen en keu­zes maken is hier een klein maar be­lang­rijk on­der­deel van. Tegelijkertijd krijgt men de gelegenheid om duidelijk te maken dat men geen enkele kandidaat geschikt acht. 

Voor de nieuwe verkiezingen wordt op grond van de laatste bevindingen [sta­tis­tie­ken, rap­por­ten van di­ver­se or­ga­ni­sa­ties en in­stan­ties, we­ten­schap­pers, in­di­vi­du­en en re­fe­ren­da], de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar ver­za­meld en na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­derde van het oude par­le­ment.  

Na aantreden van een nieuw par­le­ment worden de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar, zo­als vast­ge­steld door het ou­de par­le­ment, na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­der­de van het nieu­we par­le­ment. Hier­na wordt, op grond van een twee­der­de meer­der­heid, de leden van de nieu­we re­gering en de re­ge­rings­lei­der voor de ko­men­de vier jaar ge­ko­zen, conform een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re, waar iedere burger op kan reageren en die behandeld wordt door het management en or­ga­ni­sa­tie­team van het parlement. Het fe­de­raal par­le­ment kan op grond van resultaten en twee­der­de meer­der­heid be­slui­ten om een of meer leden van de re­ge­ring, in­clu­sief de re­ge­rings­lei­der, dan wel de hele re­ge­ring te ont­slaan en nieuwe leden, regeringsleider of re­gering kie­zen.

Iedere regelgeving moet voldoen aan de basisprincipes. Regelgeving die niet voldoet aan de ba­sis­prin­ci­pes is niet rechts­gel­dig [zie Politiek Recht].