U bent hier

4.2. Bestuur & Inspraak

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

Democratisch centraliseren waar het moet en democratisch decentraliseren waar het kan. De rechtsregels worden op democratische wijze op VN/wereld niveau ­waar nood­zakelijk [ba­sis­waar­den] centra­li­stisch geordend en op nationaal niveau waar mo­gelijk [eigen normering] de­cen­traal uitgewerkt. 

afbeelding van Elze

4.2.1. Federaal Parlement

Federaal parlement:  Wetgevende Macht, bestaande uit parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers van het volk, dat eens in de vier jaar gekozen wordt door iedereen vanaf 18 jaar.

Direct gekozen volks­ver­te­gen­woor­di­gers kunnen zich al dan niet groe­pe­ren in partijen maar blij­ven ten allen tijde on­af­han­ke­lijk, ook als zij zich bij voorbaat aan een partij op­vat­ting verbinden. 

Alle potentiële parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers krijgen bij aanmelding de gelegenheid de nood­za­ke­lij­ke in­for­ma­tie en scholing op te doen om hun toekomstige werkzaamheden naar behoren te kunnen uit­voe­ren. [Te ver­ge­lij­ken met bedrijfsscholing].  

Potentiële parlementaire ver­te­gen­woor­di­gers moeten zichzelf pre­sen­te­ren en hun stand­pun­ten in het al­ge­meen en voor de ko­men­de 4 jaar in het bij­zon­der, uit­een­zet­ten en toe­lich­ten via een eigen web­si­te, een spe­ci­aal daarvoor in­ge­rich­te tv-zender en andere me­di­a­mid­de­len; ook als zij zich bij voorbaat aan een partij/op­vat­ting verbinden. 

Verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, alle vier tegelijk, dus zowel op VN niveau, als op in­ter­na­tio­naal [Sta­ten/werelddeel], landelijk [deel­sta­ten] en lokaal niveau [stads­sta­ten/­re­gio's].

Alle verkiezingen zijn verplicht. Wel dient er altijd een 'geen van alle opties is ac­cep­ta­bel' keuze mogelijkheid te zijn. Deze stemmen krijgen een blanco zetel in het lokale, regionale, landelijke, internationale of wereldlijke par­le­ment. Dus zonder volksvertegenwoordiger. Ver­kie­zin­gen die hieraan niet vol­doen zijn on­gel­dig. Argument hiervoor is dat ieder mens ook mede-verantwoordelijk is voor het verloop van de samenleving als geheel. Burgers kunnen niet meer volstaan met 'daar weet ik niks van' en 'das hab ich nicht gewusst'. Onderdeel uitmaken van de sa­men­le­ving betekent ook na­den­ken hierover. Het afwegen en keu­zes maken is hier een klein maar be­lang­rijk on­der­deel van. Tegelijkertijd krijgt men de gelegenheid om duidelijk te maken dat men geen enkele kandidaat geschikt acht. 

Voor de nieuwe verkiezingen wordt op grond van de laatste bevindingen [sta­tis­tie­ken, rap­por­ten van di­ver­se or­ga­ni­sa­ties en in­stan­ties, we­ten­schap­pers, in­di­vi­du­en en re­fe­ren­da], de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar ver­za­meld en na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­derde van het oude par­le­ment.  

Na aantreden van een nieuw par­le­ment worden de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar, zo­als vast­ge­steld door het ou­de par­le­ment, na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­der­de van het nieu­we par­le­ment. Hier­na wordt, op grond van een twee­der­de meer­der­heid, de leden van de nieu­we re­gering en de re­ge­rings­lei­der voor de ko­men­de vier jaar ge­ko­zen, conform een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re, waar iedere burger op kan reageren en die behandeld wordt door het management en or­ga­ni­sa­tie­team van het parlement. Het fe­de­raal par­le­ment kan op grond van resultaten en twee­der­de meer­der­heid be­slui­ten om een of meer leden van de re­ge­ring, in­clu­sief de re­ge­rings­lei­der, dan wel de hele re­ge­ring te ont­slaan en nieuwe leden, regeringsleider of re­gering kie­zen.

Iedere regelgeving moet voldoen aan de basisprincipes. Regelgeving die niet voldoet aan de ba­sis­prin­ci­pes is niet rechts­gel­dig [zie Politiek Recht].
 

afbeelding van Elze

4.2.2. Referenda

Referenda:  Volksstemming. Vormen een belangrijk onderdeel van de politieke be­sluit­vor­ming. Dat is zowel goed voor de be­wust­wording en betrokkenheid van het volk, als een eye­o­pe­ner en grensbewaking voor blik­veld­ver­nauwing en ego­ïs­me­vor­ming van po­li­tie­ke ver­te­gen­woor­di­gers. 
 

Soorten referenda. Referenda zijn of­wel:

 1. raadplegend [door de politiek gevraagd advies bij wetgeving en belangrijke besluitvorming],
 2. raadgevend [door het volk be­ant­woord of ongevraagd advies],
 3. inventariserend [door de politiek gepeilde voorkeuren van het volk]
 4. verzoekend [door het volk verzochte maatregelen].

Verplichte referenda. Bij wets­wij­zi­gin­gen en belangrijke be­sluit­vor­ming inzake

 1. machtsoverdracht,
 2. vre­de en veiligheid thuis en elders,
 3. privacy,
 4. informatieve zaken,
 5. educatieve zaken,
 6. wetenschappelijke zaken,
 7. eco­no­mi­sche zaken,
 8. sociale zaken.

Referenda zijn niet bin­dend. Wel geven zij een belangrijke indicatie waar de­mo­cra­tisch, op niet – of zo min mo­ge­lijk - be­scha­di­gen­de wijze re­ke­ning mee moet worden gehouden. Argument om re­ferenda niet bindend te ver­kla­ren is dat het volk is te beschouwen als een on­vol­was­sen kind dat soms zeer zin­ni­ge dingen kan zeggen en ad­vi­se­ren en soms beter inzicht en overzicht heeft dan de ou­ders, maar [nog] niet altijd het overzicht of de ken­nis in huis heeft - of zin heeft - om tot een af­ge­wo­gen oor­deel of ver­zoek te komen, dat, ook op lan­ge­re ter­mijn, boven zijn of haar eigen belangen uit­stijgt. Het is de taak van politici om, als een ver­ant­woord ouder, alle be­lan­gen, in­clu­sief die van dier en na­tuur, af te we­gen en tot een zichzelf en an­de­ren niet beschadigde conclusie te komen en te­ge­lijkertijd niet in con­flict te komen met zijn of haar ei­gen intrinsieke motivatie en extrinsieke pre­sen­ta­tie. Omdat, net als ou­ders en andere volwassenen, ook politici – om wat voor reden dan ook - al­leen kort­zich­tige belangen kun­nen [blij­ven] dienen, kan iedere bur­ger, alleen of samen met anderen naar het Politiek Recht stap­pen voor een advies of uitspraak [zie Politiek Recht].

Referenda procedures.

 1. Referenda worden, waar nodig, 1x per kwar­taal af­ge­no­men, steeds op de eerste dinsdag van het nieu­we kwar­taal.
 2. Referenda worden zo­veel mogelijk via internet geregeld.
 3. Referenda moeten waar mogelijk in drie maanden worden afgehandeld. Be­stuur­lij­ke ver­tra­gin­gen / ­ver­tra­gings­tac­tie­ken kunnen bij het Politiek Recht worden aangekaart.
 4. Net als bij de verkiezingen zijn de referenda – om dezelfde reden – verplicht [zie Federaal parlement, punt 5].
 5. Referenda mogen niet volstaan met ja of nee keuzes. Zij moeten op zijn minst altijd de 'geen van alle opties is ac­cep­ta­bel' keuze mogelijkheid bieden. Re­fe­ren­da die hieraan niet voldoen zijn ongeldig.
 6. Referenda worden bij voorkeur in enquetevorm gehouden.
 7. Referenda die aanzetten tot haat en wraak zijn beschadigend en dus niet toe­laat­baar.
 8. Referenda die de bedoeling hebben een bepaalde politieke, economische, educatieve en/of andere cul­tu­re­le groep voor­rang en pri­vileges [en dus macht] te ge­ven, zetten aan tot een ondemocratische sa­men­le­ving en machts­on­ge­lijk­heid en zijn als zo­danig beschadigend voor de individuele rechten en ver­ant­woor­de­lijk­he­den van ieder mens en dus on­toe­laat­baar.

afbeelding van Elze

4.2.3. Besturende Macht

Besturende Macht: [uitvoerende macht]. De fe­de­ra­le regering is ver­ant­woor­de­lijk voor het be­stuur van de we­reld, werelddeel, land of regio en de uit­voe­ring van door het par­le­ment ge­ko­zen maat­re­ge­len. Zij legt aan het eind van ieder kwar­taal ver­ant­woor­ding af aan het par­le­ment over de stand van za­ken en be­vin­din­gen. De re­ge­rings­lei­der is zowel de co­ör­di­na­tor van de re­ge­ring als de ver­te­gen­woor­di­ger van de sa­men­le­ving.

Gekozen bestuur & beleid

 1. Voor de nieuwe verkiezingen wordt op grond van de laatste bevindingen [sta­tis­tie­ken, rap­por­ten van di­ver­se or­ga­ni­sa­ties en in­stan­ties, we­ten­schap­pers, in­di­vi­du­en en re­fe­ren­da], de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar ver­za­meld en na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­derde van het oude par­le­ment.
 2. Na aantreden van een nieuw par­le­ment worden de pri­o­ri­tei­ten voor de ko­men­de vier jaar, zo­als vast­ge­steld door het ou­de par­le­ment, na dis­cus­sie en wij­zi­gin­gen in het par­le­ment, vast­ge­steld door twee­der­de van het nieu­we par­le­ment.
 3. Het fe­de­raal par­le­ment kiest op grond van twee­der­de meer­der­heid, Iedere vier jaar de le­den van de re­ge­ring en de re­ge­rings­lei­der; conform een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re, waar ie­dere bur­ger op kan re­a­ge­ren en die be­han­deld wordt door het ma­na­ge­ment en or­ga­ni­sa­tie­team van het par­le­ment.
 4. Het fe­de­raal par­le­ment kan op grond van resultaten en twee­der­de meer­der­heid be­slui­ten om een of meer leden van de re­ge­ring, in­clu­sief de re­ge­rings­lei­der, dan wel de hele re­ge­ring te ont­slaan en nieuwe leden, regeringsleider of re­gering kie­zen.

Voorwaarden leiderschap

 1. Leiders kunnen alleen gekozen worden. De erfopvolging wordt afgeschaft.
 2. Leiders dienen een eerlijke en open informerende identiteit te hebben en een rechtvaardig samen­bindend ver­mo­gen, die wars is van achterkamertjes- en vriend­jes­politiek.
 3. Leiders worden in de eerste plaats gekozen op basis van integriteit, empathie, eerlijkheid en betrouwbaarheid, in de .tweede plaats op basis van or­ga­ni­sa­tie­ver­mo­gen en coach- en be­stuur­ders­kwa­li­tei­ten. Pas daarna komen vak­be­kwaam­heid, specialismen e.a. zaken aan de orde.
 4. Leiders handelen op basis van hun intrinsieke waarden en visie. Zij praten bekende en onbekende medeburgers niet naar de mond om steun te krijgen, en ma­ken hun op­vat­tin­gen hoe dan ook kenbaar; ook als dat niet ge­waar­deerd wordt en negatieve con­se­quen­ties in­houdt.
   
afbeelding van Elze

4.2.4. Ondersteunende Macht

Ondersteunende Macht:  [overheidspersoneel]. De ondersteunende macht is de feitelijk uitvoerende macht. Zij is de door de besturende macht aangestelde en gecontroleerde uitvoerder van het regeringsbeleid. Zij legt aan het eind van ieder kwartaal verantwoording af aan de besturende macht over de stand van zaken en haar bevindingen. Zij heeft zowel allerhande variabele als een aantal vast weerkerende taken en dient daarbij het volgende in acht te nemen: 

Organisatie, samenwerking & afstemming

 1. Iedere regering, departement, organisatie of groepering is een verzameling individuen die tot een rechtvaardig en logisch en redelijk functionerend en samenwerkend geheel moet worden samengevoegd, door de daartoe aangestelde leider.

 2. Iedere tijdelijke of meer permanente groepering, of dat nu een regering, departement of onderzoeksinstituut is, dan wel een semi-overheidsbedrijf, onderwijs-instituut of culturele organisatie, wordt als een meer of minder groot uitgevallen familie-organisatie beschouwd.

 3. Een regering, departement of anderszins kan pas rechtvaardig functioneren, samenwerken en afstemmen als ieder 'familielid' de vrijheid en ruimte krijgt om op niet beschadigende wijze zijn of haar taak uit te voeren.

 4. Samenwerken en afstemmen dient een plezier te worden en te blijven, geen [wed]strijd. Ieder lidafzonderlijk is daar mede-verantwoordelijk voor. 

Onderzoek & statistiek

 1. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de huidige en toekomstige behoefte aan kennis, kunde en werkzaamheden.

 2. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de aanwezige kennis, kunde en werkzaamheden.

 3. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen groepeert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek de overeenkomstige behoefte aan kennis en kunde en zet dit af tegen de aanwezige kennis en kunde.

 4. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen groepeert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek het overeenkomstige overschot aan kennis en kunde en zet dit tegenover de behoefte aan werkzaamheden en voorkeuren.

 5. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de oningevulde behoefte aan kennis, kunde en werkzaamheden.

 6. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de oningevulde voorkeuren op het gebied van werkzaamheden en kennis en kunde.

 7. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen selecteert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, vraag en aanbod op basis van een ethisch verantwoorde mentaliteit.

 8. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen stemt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, de oningevulde voorkeuren, werkzaamheden en kennis en kunde waar mogelijk op elkaar af. 

Onderdeel: