U bent hier

4.3.1. Politiek Recht

afbeelding van Elze

Politiek Recht:  Hoogste onderdeel van de rechterlijke macht. Bestaat uit opperrechters die zich be­zig hou­den met het toetsen van de recht­ma­tig­heid van politieke be­slissingen conform de grond­rech­ten. Het or­gaan ver­vangt de huidige Eerste Kamer, dan wel Senaat of Hogerhuis.

Opperrechters worden door de rechterlijke macht geselecteerd op basis van deskundigheid. Hierna wordt binnen de rechterlijke macht, door mid­del van een digitaal re­fe­ren­dum in enquetevorm, een voor­keur uit­ge­spro­ken. Op grond van deze twee uitslagen vindt digitaal een parlementair referendum in en­que­tevorm plaats in alle parlementenDe uitslagen van beide referenda worden mee­ge­no­men in de twee­de selectie. De uitslag hiervan wordt voorgelegd aan een spe­ci­aal daar­voor in het leven ge­roe­pen af­vaar­di­ging van juridische ver­te­gen­woor­di­gers van diverse ge­re­nom­meer­de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. Deze fiat­te­ren dan wel verwerpen met een twee­der­de meer­der­heid op schriftelijke wijze de tweede selectie met toevoeging van de noodzakelijke ar­gu­men­ten. Op basis hiervan volgt de de­finitieve keuze en aan­stel­ling. Bij ver­wer­ping volgt er een nieuwe selectie die opnieuw via een digitaal re­fe­ren­dum in en­quetevorm, wordt voorgelegd aan de rechterlijke macht. Hierna volgt op­nieuw een tweede selectie die opnieuw wordt voorgelegd aan de juridische ver­te­gen­woor­di­gers van de diverse ge­re­nom­meer­de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. Mocht deze dit opnieuw afwijzen, dan neemt de be­stu­ren­de macht [uit­voe­ren­de macht] van de VN, na overleg met de Rechterlijke Macht en de juridische ver­te­gen­woor­di­gers van de diverse ge­re­nom­meer­de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties, op basis van twee­der­de meer­der­heid, de uit­ein­de­lij­ke beslissing over de aanstelling. 

Het Politieke Recht toetst alle regelgeving en handelwijzes conform de grondrechten. Niet alleen van de Wetgevende en Besturende Macht [uitvoerende macht], maar ook van de Ondersteunende Macht [amb­te­naren en andere dienstverleners]. 

Het Politieke Recht toetst en ad­vi­seert gevraagd en ongevraagd zowel parlementen, als par­le­ments­le­den en overige politici.

Ook burgers kunnen met een het politiek recht betreffende klacht bij het Politiek Recht terecht.