U bent hier

3.2. Natuur & leefmilieu

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

De wereld moet leefbaar en veilig zijn. Dit betekent dat de mensheid de aarde zo moet herin­rich­ten dat ieder individu zonder zichzelf of anderen te beschadigen zichzelf kan ont­wik­ke­len op de manier die bij hem of haar past.  

afbeelding van Elze

3.2.1. Aardse verantwoordelijkheid

Samen leven op de planeet aarde betekent ook samen zorgen voor de leefbaarheid en houdbaarheid ervan. Aan­ge­zien de mens­heid over de meeste ontwikkelings­mo­ge­lijk­he­den beschikt, zijn de [nu] ca. 7 mil­jard men­sen op de­ze aarde ge­za­men­lijk verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud ervan. De VN/overheid is de door burgers aan­ge­we­zen ver­ant­woor­de­lij­ke om hier een plan van aanpak voor te ont­wer­pen en zorg voor te dragen voor de uit­voe­ring daar­van.     

 Uitgangpunten in het plan zijn:

 1. Op voorwaarde van zichzelf en elkaar niet-beschadigen, ont­plooi­ings­kan­sen voor mens, dier, plant en orga­nis­men.
 2. De leefruimte stelselmatig herzien en herinrichten met inachtneming van [de behoefte aan] per­soon­lij­ke en cul­turele gren­zen [zie 4.2.2/2 Ed­ward. T. Hall].
 3. Iedereen persoonlijk en ge­za­men­lijk borg staan voor de uit­voe­ring en on­der­houd.
 4. Op grond van kritisch onderzoek en toetsing, voorwaarden stellen aan pro­duc­ten, diensten, [re]­ac­ties en cul­tu­rele ge­dra­gin­gen en gewoontes die de leef­baar­heid, de samenleving en sa­men­wer­king in gevaar bren­gen.

De VN/overheid is de door burgers aangewezen coördinator van de uit­voe­ring van de inrichting en on­der­houd van de planeet aarde.

De burgers zijn – zowel ieder voor zich als gezamenlijk – verantwoordelijk voor de uit­voe­ring daarvan.

afbeelding van Elze

3.2.2. Aardse maatregelen

Dankzij de mens heeft de planeet een behoorlijk dieptepunt bereikt. Om dit te her­stel­len zijn de volgende maat­re­ge­len noodzakelijk:

 1. De lucht letterlijk en figuurlijk moet worden gezuiverd.

 2. Woestijnen moeten worden om­ge­bouwd tot groen oases.

 3. Oerwouden en andere bossen moeten zo nodig opnieuw worden beplant en aangelegd.

 4. De oceanen, zeeën en rivieren moeten worden ontdaan van alle troep.

 5. Iedereen moet op zichzelf en anderen niet-beschadigende wijze le­ren omgaan met de mentale en fysieke grenzen van zichzelf en anderen.

 6. De mensheid moet ophouden met allerhande troep te creëren, op en in de aarde te dumpen en de kosmos in te slin­ge­ren.

 7. Energie moet alleen gewonnen worden uit niet mens, dier en milieu be­scha­di­gende middelen als zon, wind en water en recycling van biomassa

 8. Er moet zorgvuldig en duurzaam worden omgegaan met de water en voed­sel­voor­zie­ning. 

Onderdeel: