U bent hier

Visie samenvatting

Wonen

1.1. Huisvesting

De VN/overheid heeft de eindverantwoordelijkheid om iedereen van on­der­dak te voorzien en vanaf 18 jaar de kans te geven een woning-op-maat te huur-kopen.

1.2. Architectonische zaken

Woningen worden zoveel mogelijk als twee-onder-een-kap of vrijstaand gebouwd, zijn zelf-energie-voorzienend en geluids­isole­rend en ingedeeld als creatieve en zakelijke vormings­centra.

1.3. Ruimtelijke ordening

De ruimte wordt opnieuw geordend in Esvormige woondorpen en winkel­cen­tra met daaromheen en daartussen een groene ring- en uit­vals­we­gen naar landbouw en na­tuur­ge­bieden die de brug vormen naar andere woongebieden.

1.4. Verkeer & vervoer

Het wegennet wordt een natuurlijke en snelle verbinding voor zelf- schone-energie-producerende [openbare] vervoers­mid­delen.

Weten

2.1. Identiteit & besturingssysteem

Ieder mens heeft het recht om een zelf­ge­ko­zen identiteit in de samenleving te zijn. Een identiteit dat als een be­stu­rings­systeem zichzelf intrinsiek bestuurt en dat extrinsiek uitdraagt, mits op rechtvaardige, zichzelf en an­deren niet be­schadigende wijze a­f­stem­mend op an­deren.

2.2. Persoonlijke ontwikkeling

Ieder­een krijgt van jong tot oud de gelegenheid om te ontdekken en ontwikkelen wat hij of zij wil, kan en doet en wie hij of zij is of wil zijn, op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen.

2.3 Onderzoek & educatie

Iedereen krijgt lokaal en interlokaal van jong tot oud de gelegenheid om op eigen wijze en in eigen tempo onderzoek te doen en creatieve en zakelijke projecten te ontwikkelen.

2.4. Menselijke interactie

Mentale autonomie betekent intrinsiek continue afwegen en kiezen wat je wil, kan, doet en wie je bent en wil zijn en hoe je dat – ongeacht hoe anderen re­a­ge­ren – op jezelf en anderen niet be­scha­di­gen­de wijze met anderen com­municeert, onderhandelt, afstemt en samenwerkt.

Werken

3.1. Werk & zorg

Iedereen is, naar vermogen, zowel verantwoordelijk voor zichzelf als, naar ver­hou­ding, me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de zorg voor een zichzelf en anderen niet beschadigende we­reld-maatschappij.

3.2. Natuur & leefmilieu

De mensheid neemt alle belemmeringen voor een duurzaam be­staan weg en struc­tu­reert de aarde zo dat fysieke, mentale en creatieve botsingen te voor­komen zijn.

3.3. Economische zaken

Er vindt een sociaal-economische hervorming van de wereldorde plaats op­dat iedere wereldburger zich verzekerd weet van een rechtvaardig ontplooiend basisbestaan. Inclusief recht op een ba­sis-inkomen, basis-educatie en ba­sis-­ge­zond­heids­zorg.

3.4. Kunst & cultuur

Kunst en cultuur worden net zo'n belangrijke tijdsfactor als werk en zorg. Daarom krijgt iedereen, op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en ande­ren, twee dagen per week de kans om op zelf­ge­ko­zen wij­ze keuzes, kennis en kunde om te zetten in kunst­zin­ni­ge crea­ties en culturele evenementen.

Waarden

4.1. Basisrecht & basisregels

Rechtvaardigheid is het fundament van de sa­men­le­ving en wordt zichtbaar in de ba­sis­rech­ten: keuzerecht, zelf­be­schik­kingsrecht, par­ti­ci­pa­tie­recht en spreekrecht, samen als iden­ti­teits­recht ge­fun­deerd. De regelgeving kan soberder naar­ma­te de intrinsieke inte­griteit in de wereld extrinsiek toeneemt.

4.2. Bestuur & Inspraak

De wereld wordt – op democratische wijze – centralistisch geordend [VN-niveau] waar het moet en de­cen­traal uitgewerkt [nationaal niveau] waar het kan.

4.3. Rechterlijke macht

Op grond van de basisrechten keuzerecht, zelfbeschikkingsrecht, participatierecht, spreekrecht, identiteitsrecht, groepsrecht, informatierecht en beschermingsrecht, ziet de rechterlijke macht erop toe dat er een zichzelf en anderen niet beschadigende sa­men­le­ving gecreëerd en in stand gehouden wordt.

4.4. Rechtstaken

Zowel de rechterlijke macht, als individuen, groepen en culturen zijn allen verantwoordelijk voor het zich houden aan en de consequenties aanvaarden van een zichzelf en elkaar niet beschadigende samenleving.